Komisje Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA:

Skład:

JÓZEF ŚCIEBURA
ARKADIUSZ FURMANIAK
JAN ZATYLNY

Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady Gminy powołaną w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie Gminy informacji niezbędnych do oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady Gminy materiały z kontroli działalności Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, dokonywanych przez inne podmioty.

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Skład:

ARKADIUSZ FURMANIAK
JAN ZATYLNY
PIOTR KUŚTA
REMIGIUSZ BRZĘK
MARCIN DZIURMAN
PRZEMYSŁAW MOCZKODAN
JÓZEF ŚCIEBURA

Przedmiotem działania komisji jest: opiniowanie projektu budżetu oraz wydawanie opinii dotyczących finansów publicznych w zakresie unormowanym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, drogi gminne, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalny transport zbiorowy, gminne budownictwo mieszkaniowe, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zgorzelec oraz kwalifikowanie osób do wynajmu lokali mieszkalnych

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Skład:

PIOTR KUŚTA
ANNA KAJDA
ALINA SWACHA
PRZEMYSŁAW MOCZKODAN
TURCZYN ADAM

Przedmiotem działania komisji są sprawy edukacji publicznej, w tym szkoły podstawowe i gimnazja, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, promocji gminy, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi, polityki prorodzinnej.

KOMISJA WNIOSKÓW, SKARG I PETYCJI

Skład:

MARCIN DZIURMAN
ALINA SWACHA
ANNA KAJDA

Komisja rozpatruje skargi, wnioski i petycje w sprawach należących do właściwości Rady na mocy ustawy lub innych przepisów szczególnych. W trakcie postępowania wyjaśniającego Komisja zwraca się do Wójta o zajęcie stanowiska w sprawie i przekazanie niezbędnych dokumentów zakreślając termin dokonania w/w czynności