„Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów”

W dniu 10.07.2020 r. Wójt Gminy Zgorzelec podpisał umowę na realizację projektu
pn. „Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany jest od 10.07.2020 r. do 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych wśród społeczności lokalnej Gminy Zgorzelec. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu dwóch Klubów Seniora: w Tylicach oraz w Gozdaninie.

Wsparciem zostanie objętych 40 Seniorów z terenu Gminy Zgorzelec.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie Klubów Seniora w Gminie Zgorzelec. W ramach zdania zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia Klubów. Kluby będą mieściły się w dwóch lokalizacjach: w Tylicach (20 miejsc) i Gozdaninie (20 miejsc).
  2. Bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora w Gminie Zgorzelec oraz objęcie wsparciem w ramach usług opiekuńczych 40 osób, niesamodzielnych. W ramach zadania zatrudniony zostanie niezbędny personel w tym m.in. łącznie 4 opiekunów pełniących funkcje opiekuńcze oraz organizowane będą różne formy wsparcia: zajęcia/spotkania/wyjazdy dla uczestników.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Bystry Strumień”, który jest odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektu.

Wartość projektu: 1 355 520,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 285 824,00 zł