„Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”

W dniu 09.04.2021 r. Wójt Gminy Zgorzelec podpisał umowę na realizację projektu

„Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Nazwa priorytetu Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Projekt realizowany jest od 01-02-2021 r. do 30-06-2023 r.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna wśród osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminie Zgorzelec w tym aktywizacja zawodowa wśród
osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Beneficjentem projektu jest Gmina Zgorzelec

Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Wartość projektu: 1 329 509,48 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 130 083,05 zł