Stanowisko Wójta Gminy Zgorzelec dot. ośrodków zdrowia

24.01.2024r.
Drukuj

W ostatnim czasie pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje pochodzące od jednej Radnej Miasta Zgorzelec, której los mieszkańców naszej gminy jest w ostatnim czasie szczególnie bliski, podczas gdy jej aktywność w Radzie Miasta Zgorzelec w zakresie reprezentacji  i zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta Zgorzelec jest znikoma.

Przekazywane treści dotyczą aspektu finansowania przez Gminę Zgorzelec zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez POZ znajdujące się na terenie gminy. Chciałbym się do nich odnieść zwłaszcza, że są one nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Nieprawdziwą pozostaje informacja przekazana wcześniej w mediach społecznościowych o terminie zamknięcia ośrodka w Radomierzycach z dniem 1 stycznia 2024 r. oraz zarzutach względem mojej osoby, iż jako Wójt przyczyniłem się do zamknięcia placówki ze względu na brak przekazania środków finansowych na ten cel. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od przedstawicieli szpitala żadnej wiążącej informacji o terminie zamknięcia placówki POZ w Radomierzycach w związku z czym nie mogłem jej skutecznie przekazać naszym mieszkańcom.

Pragnę poinformować, iż zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są zadaniami wykonywanymi przez podmioty medyczne kontraktowane z NFZ i nie należą do obligatoryjnych zadań gminy. W tym zakresie jako wójt nie posiadam żadnych kompetencji decyzyjnych z racji tego, iż nie jest to zadanie własne gminy obligujące organy gminy do przekazania szpitalowi jakichkolwiek środków na wskazany cel. Prawnie Wójt czy Burmistrz nie ma możliwości finansowania podstawowych usług zdrowotnych, a udzielana pomoc finansowa gminy jest dobrowolna i dedykowana utrzymaniu poziomu i standardu oferowanych przez szpital usług, w tym również zakupu odpowiedniego sprzętu medycznego. Udzielane przez samorządy wsparcie finansowe nie jest zatem nakierowane na finansowanie działalności  ośrodków zdrowia funkcjonujących na terenie danej gminy.

Odkąd piastuję stanowisko Wójta Gminy Zgorzelec corocznie, przy aprobacie działań Radnych Gminy Zgorzelec przekazywano na rzecz szpitala w różnych formach prawnych środki finansowe, które niewątpliwie przyczyniały się zarówno do jego rozwoju jak i zwiększenia dostępności i jakości oferowanych usług medycznych. Były to działania mające zwiększyć dostępność i szybkość usług również dla naszych mieszkańców. Od 2014 roku Gmina Zgorzelec przekazała łącznie na rzecz WS SP ZOZ w Zgorzelcu  kwotę prawie 1 miliona złotych. Wsparcie finansowe w podobnych wysokościach szpital otrzymywał także od Miasta Zgorzelec. Co istotne poza Miastem Zgorzelec i Gminą Zgorzelec  żadna z pozostałych gmin Powiatu Zgorzeleckiego nie wsparła finansowo działalności szpitala. Warto w tym miejscu również dodać, iż  w 2023r  ze względu na trudną sytuację finansową samorządów, związaną ściśle z sytuacją gospodarczą w kraju, w tym inflacją oraz wzrostem cen energii, materiałów i usług udało się wesprzeć finansowo  szpital  na kwotę 35 tysięcy złotych na realizację  działań związanych z profilaktyką zdrowotną, w związku z czym nieprawdziwy pozostaje zarzut o braku wsparcia szpitala w omawianym roku budżetowym. Mając na uwadze w/w okoliczności stawiane mi zarzuty o marginalizacji potrzeb zdrowotnych naszych mieszkańców oraz braku jakiegokolwiek działania w tym obszarze trudno uznać za prawdziwe i zasadne.

Piotr Machaj

 

print

Zobacz także: