IX Sesja Rady Gminy Zgorzelec

30.04.2019r.
Drukuj

W dniu 29 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się IX Sesja Rady Gminy Zgorzelec. Przed otwarcie sesji Pan Franciszek Haber złożył na ręce Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja medal i puchar za zajęcie I miejsca w XVIII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w czwórboju dla władz.

Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Wioletta Jasiul wręczyła Panu Adamowi Turczynowi zaświadczenie o wyborze na Radnego Gminy Zgorzelec po czym Radny złożył ślubowanie. Zaproszony na sesję Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz przedstawił plan modernizacji dróg powiatowych na najbliższe lata. Dyrektorzy Gminnych Jednostek organizacyjnych – Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Radomierzycach Pan Mirosław Celuch, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Pani Małgorzata Korelin oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Bogumila Hamielec przedstawili sprawozdanie z działalności podległych jednostek za rok 2018 oraz plan działań na 2019 r. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania Wójta z działalności między sesjami.

 

Podczas obrad przyjęto uchwały w sprawie:

–  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce

– zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec

– uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś,

– wprowadzenia zmian w uchwale dot. zasad i trybu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec.

–  przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec

– zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów.

– poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

–  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 rok.

–  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec

– wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy od roku szkolnego 2019/2020 do roku szkolnego 2022/2023.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

GALERIA

print

Zobacz także: