Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023

13.06.2019r.
Drukuj

WÓJT  GMINY ZGORZELEC INFORMUJE

O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW W KADENCJI 2020-2023


TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA W DNIU 30 CZERWCA 2019  ROKU.

Uprzejmie informuję, iż z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych
w wyborach w 2015r. na kadencję 2016-2019.

Przy wyborach na ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – ( t.j Dz. U z 2019 poz. 52 z poźn. zm.).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze dot. dokonania przez Radę Gminy Zgorzelec  wyboru 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu,  informuję, że do 30 czerwca 2019 r. można dokonywać zgłoszeń kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu  kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy

na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybiera Rady Gminy, której obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

            Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – ( t.j Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz.6930.

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544),    stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi  przy składaniu wniosku o wydawanie  dowodu osobistego.

W/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Jeżeli  kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa  do karty zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji  opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez obywateli (50 osób) należy dołączyć  imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania
i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z:

– art. 162 § 7 ustawy o ustroju sadów powszechnych  koszt opłaty za wydanie informacji
z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
– art. 162 § 7a ustawy o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
– art. 162 § 8 koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada Gminy dokona wyboru ławników najpóźniej w miesiącu październiku 2019 r.

Wypełnione Karty zgłoszeń kandydatów na ławników należy składać w  siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec – Biuro Rady Gminy, pok. 24  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 730-1530.

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie podmiotowej BIP Gminy Zgorzelec w zakładce „Ławnicy”  oraz do pobrania w siedzibie urzędu. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są pod nr tel. 75 77 214 21.

print

Zobacz także: