Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”

27.06.2019r.
Drukuj

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”

Gmina Zgorzelec we współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wykonała projekt pod nazwą „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”. Zadanie, którego koszt realizacji którego oszacowano na kwotę 23.480,70 EUR. Uzyskało ono dofinansowanie w wysokości 85 procent z programu Interreg Polska – Saksonia 2014 -2022, czyli 19.958,59 EUR. Partnerem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckie jest Starostwo Powiatowe Görlitz.

Cel projektu

Celem projektu jest wypracowanie wspólnych standardów i strategii polityki rowerowej na pograniczu polsko – saksońskim poprzez stworzenie spójnej trasy ER3b.

Istota projektu

Istotą projektu jest kontynuacja partnerstwa po jego zakończeniu. Opracowana koncepcja będzie stanowiła podstawę do realizacji konkretnych działań inwestycyjnych po stronie polskiej przez różnych zarządców, w tym także członków ZGZZ, którzy realizując poszczególne odcinki będą musieli kontynuować partnerstwo aby połączyć ER3a z ER3b. Powyższe partnerstwo będzie naturalną konsekwencją opracowanej koncepcji i nie będzie zależne od źródeł finansowania. Przy realizacji projektów inwestycyjnych skupiających się na turystyce rowerowej, obie strony zadeklarowały współpracę. Strona niemiecka w swoich działaniach dotyczących turystyki rowerowej uwzględni nowe uwarunkowania wynikające z realizacji niniejszego projektu. W przyszłości przewiduje się ponadto kontynuację partnerstwa pomiędzy ZGZZ a Powiatem Goerlitz również w innych dziedzinach współpracy transgranicznej. Koncepcja przebiegu trasy rowerowej ER3b zawiera wyznaczenie jej szczegółowego przebiegu i połączenia trasy z innymi szlakami turystycznymi po polskiej i niemieckiej stronie. Koncepcja uwzględnia także istniejące ścieżki rowerowe wybudowane do tej pory po obu stronach granicy. Opracowanie to służyć będzie do przygotowywania dokumentów planistycznych i projektów budowlanych.

Zakres koncepcji:

– szczegółowy przebieg trasy i łączników;

– wykaz inwestycji niezbędnych do realizacji trasy z podziałem na rożnych Inwestorów;

– wykaz struktury własności działek; opis wymagań technicznych dla tras rowerowych;

– opis specyficznych uwarunkowań dla przebiegu i parametrów trasy wynikających m.in. z zapisów dokumentów planistycznych.

Innowacyjność i wartość dodana

Na obszarze wsparcia po polskiej stronie do chwili obecnej nie powstał ani jeden kompleksowy dokument w tej materii. Różne instytucje na szczeblu gminnym, powiatowym i innych zarządców tworzyło własne, niezależne strategie. To właśnie podejście kompleksowe w niniejszym projekcie jest innowacyjne. Wartością dodaną projektu jest wykorzystanie koncepcji przebiegu tras rowerowych – późniejsza realizacja w postaci działań inwestycyjnych przez poszczególnych zarządców dróg. Doprowadzi to w konsekwencji do stworzenia jednej spójnej całości w postaci trasy ER3b. Stworzy ona

warunki do budowy lokalnych produktów turystycznych i rozbudowy bazy turystycznej regionów m.in. dla pobudzenia popytu na usługi turystyczno-rekreacyjne.

Zrównoważony rozwój

Projekt „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju. Wszystkie realizowane działania projektowe nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i zastosowane będą rozwiązania przyjazne środowisku. Partnerzy projektowi ograniczą liczbę spotkań, tak aby zmniejszyć ilość podróży samochodem. W przypadku konieczności użycia środków transportu ograniczone zostaną podróże kilkoma samochodami na rzecz wspólnych wyjazdów. Większość ustaleń pomiędzy partnerami będzie prowadzona telefonicznie oraz poprzez e-mail.

print

Zobacz także: