Międzynarodowe aspekty funkcjonowania obrony cywilnej

Najważniejszym dokumentem prawa międzynarodowego dotyczącym do obrony cywilnej jest I protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny. Protokół ten został sporządzony w Genewie 8 czerwca 1977 r., Polska przyjęła go 19 września1991 r.

Zgodnie z treścią tego dokumentu określenie „obrona cywilna” oznacza „wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, a także zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania”

Protokół zawiera też katalog podstawowych zadań obrony cywilnej. Są to: 

 • służba ostrzegawcza,
 • ewakuacja,
 • przygotowanie i organizowanie schronów,
 • obsługa środków zaciemnienia,
 • ratownictwo,
 • udzielanie pomocy medycznej wraz z pierwszą pomocą oraz opieką religijną,
 • walka z pożarami,
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych,
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne,
 • dostarczanie doraźnego zaopatrzenia,
 • doraźna pomoc w celu przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • doraźne przywrócenie działanie niezbędnych służb użyteczności publicznej,
 • doraźne grzebanie zmarłych,
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania,
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne do wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Międzynarodowym znakiem graficznym obrony cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający wierzchołkami skraju tła – rys nr 1. W Polsce nie stosuje się obramówki.

Na mocy prawa międzynarodowego mienie oznaczone tym znakiem (w Polsce są to np. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej) nie może zostać skonfiskowane przez obce wojska, a ludzie w  nim przebywający lub obsługujący je podlegają całkowitej ochronie.

Prawo międzynarodowe nie reguluje kształtu tła znaku obrony cywilnej, w związku z czym można spotkać także niebieski trójką t na pomarańczowym prostokątnym tle.

 

Rys. nr 1

Używane pojęcia i określenia związane z obroną cywilną:

 • ochrona ludności to termin, który oznacza zarówno działania administracji publicznej jak i czynności indywidualne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia.
 • celami ochrony ludności są również: utrzymanie sprzyjających warunków środowiskowych, pomoc socjalna i psychologiczna poszkodowanym, ich ochrona prawna oraz edukacja w kwestiach zachowania się podczas katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz bezpośrednio po nich.
 • Głównymi przyczynami powstania obrony cywilnej na świecie były ataki przy użyciu broni chemicznej oraz zmasowane bombardowania większych miast podczas I wojny światowej, które uświadomiły społeczeństwu, że skutki działań wojennych są odczuwane nie tylko przez regularne armie, a także przez ludność cywilną.
 • Zadania obrony cywilnej można ogólni podzielić na zadania realizowane w czasie pokoju oraz w czasie wojny.
 • Obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej polegają na odbywaniu służby w obronie cywilnej oraz uczestniczeniu w zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa i szkoleniach w zakresie powszechnej samoobrony ludności, a także wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie.
 • Obecnie funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony.

 

Opracowano na podstawie „Świat pod lupą” – Epodręczniki.pl