Absolutoryjna IV Sesja Rady Gminy Zgorzelec

12.06.2024r.
Drukuj

We wtorek 11 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się IV Sesja Rady Gminy Zgorzelec. Podczas sesji Radni przyjęli uchwałę m.in. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania i absolutorium.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Anna Rakoczy. Głównym punktem obrad była debata nad „Raportem o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2023” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w ubiegłym roku. Rada Gminy Zgorzelec udzieliła Wójtowi Piotrowi Machajowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Podczas sesji przedstawiona została również analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi, analiza i ocena świetlic wiejskich i szkolnych, przegląd stanu bibliotek i czytelnictwa na terenie gminy oraz przygotowanie i plan organizacji zajęć rekreacyjnych w okresie letniej przerwy wakacyjnej dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Rada Gminy przyjęła protokoły i uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2023 rok,

– dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

– zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za 2023 rok.

– zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zgorzelec za 2023 rok.

– rozpoznania skargi na Wójta Gminy Zgorzelec

– zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

print

Zobacz także: