Absolutoryjna LVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

20.06.2022r.
Drukuj

15 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gminy. Radni przyjęli uchwałę m.in. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania i absolutorium.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Anna Rakoczy. Na sali konferencyjnej, obecni byli Wójt Piotr Machaj, Zastępca Wójta Marek Wolanin, Sekretarz Anna Demuth-Majda, Skarbnik Rafał Jasiul, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Zgorzelec.
Głównym punktem obrad była debata nad „Raportem o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2021” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy jak i podległych mu jednostek w ubiegłym roku. Rada Gminy Zgorzelec udzieliła jednogłośnie Wójtowi Piotrowi Machajowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Podczas sesji przyjęto również protokoły i uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zgorzelec za 2021 rok.
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za 2021 rok.
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: