Absolutoryjna XXIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

16.06.2020r.
Drukuj

15 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gminy. Radni przyjęli uchwałę m.in. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania i absolutorium.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Anna Rakoczy. Na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli również Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Wójta Marek Wolanin, Sekretarz Gminy Anna Demuth-Majda, Skarbnik Gminy Rafał Jasiul oraz Radni Gminy Zgorzelec. Pozostałe osoby uczestniczyły w obradach on-line.
Głównym punktem obrad była debata nad „Raportem o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2019” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy jak i podległych mu jednostek w ubiegłym roku. Ostatecznie, po wyczerpujących tematy dyskusji, Rada Gminy Zgorzelec udzieliła Wójtowi Piotrowi Machajowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Podczas obrad przyjęto również uchwały w sprawie:
– utworzenia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla seniorów pod nazwą „Senior+” w Gminie Zgorzelec,
– wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
– rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy Zgorzelec uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,
– przeprowadzenia wyborów uzupełniających – członka Komisji Rewizyjnej i członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jerzmanki,
– wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zgorzelec,
– w sprawie rozpatrzenia wniosku TAURON Dystrybucja S.A. o zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców lub przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., w związku z trwającą epidemią COVID-19,
– udzielenia pomocy rzeczowej oraz chęci realizacji przez Gminę Zgorzelec zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ręczyn” na obszarze należącym do Województwa Dolnośląskiego,
– zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zgorzelec za 2019 rok,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2019 rok,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za 2019 rok,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: