Aktywna integracja mieszkańców Gminy Zgorzelec

28.06.2022r.
Drukuj

Spotkanie z doradcą zawodowym

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” w czerwcu 40 uczestników Naszej gminy uczestniczyło w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Zajęcia miały na celu opracowanie ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego uczestnika, identyfikowanie potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego w odniesieniu  do aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz określenie faktycznych możliwości przekwalifikowania, podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji. Rozmowa stanowiła punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania. Wszystkie zebrane informacje były kluczowe do opracowania Indywidualnych Planów Działania. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu spotkań z doradcą zawodowym.

Rozpoczęcie kursu operatora wózka widłowego

„Kurs operatora wózka widłowego” dla uczestników projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kursie brało udział 7 osób, w tym 6 mężczyzn i 1 kobieta. Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu rodzajów wózków widłowych, budowy i obsługi wózków, ładunków i ich rodzajów oraz przepisów BHP.  Podczas zajęć praktycznych kursanci uczyli się jazdy i manewrowania wózkiem widłowym. Po zakończeniu kursu, uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Kursanci, którzy zdali egzamin otrzymali certyfikat, uprawniający do obsługi wózka jednojezdniowego kat. II.

Pozyskane nowe kompetencje i kwalifikacje pozwolą na ułatwienie w znalezieniu atrakcyjnego zatrudnienia na rynku pracy.

print

Zobacz także: