ARiMR: nabór wniosków – inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego

25.01.2024r.
Drukuj

I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej  prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego (zwanym dalej Regulaminem).

Na co może zostać przyznana pomoc

Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały operacje polegające na zakupie:

 1. mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
 2. instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
 3. magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. b,
 4. pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a,
 5. systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a–d.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 1. które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2. które będą realizowane bez podziału na etapy;
 3. których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 4. o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł;
 5. które są związane z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa,
 6. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu PV spełniającego warunki określone w załączniku nr 6 do Regulaminu,
 7. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW,
 8. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 % całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie,
 9. w których, w przypadku zakupu PV, obligatoryjnie zostanie podłączony magazyn energii elektrycznej, a pojemność wyrażona w kilowatogodzinach (kWh) będzie nie mniejsza niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej PV wyrażonej w kilowatach (kW) i przelicznika wynoszącego 0,5,
 10. które będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach graniczących z tymi gruntami,
 11. w których koszty ogólne stanowią nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych,
 12. które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem.

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze B wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w:

 1. formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;
 2. wysokości do 65%.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na:

 1. obszar A i obszar B wynosi 1,5 mln zł;
 2. obszar A i obszar C wynosi 1,7 mln zł;
 3. obszar B i obszar C wynosi 400 tys. zł;
 4. obszar A, obszar B i obszar C wynosi 1,7 mln zł.

gdzie:
– obszar A – obszar A wspierający inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej,
– obszar B – obszar B wspierający inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego,
– obszar C – obszar C wspierający inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

Kryteria wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. jeżeli wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 5 – przyznaje się 4 punkty;
 2. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – przyznaje się 2 punkty;
 3. jeżeli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – przyznaje się 1 punkt;
 4. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem – przyznaje się 2 punkty;
 5. jeżeli wnioskodawcy nie przyznano pomocy na zakup PV w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – przyznaje się 3 punkty.
 6. jeżeli sprawność PV wynosi:
  – powyżej 21% – przyznaje się 3 punkty,
  – powyżej 18% i nie więcej niż 21% – przyznaje się 2 punkty,
  – nie więcej niż 18% – przyznaje się 1 punkt.
 1. jeżeli sprawność optyczna kolektorów słonecznych wynosi:
  – powyżej 80 % – przyznaje się 3 punkty,
  – powyżej 70% i nie więcej niż 80% – przyznaje się 2 punkty,
  – nie więcej niż 70% – przyznaje się 1 punkt.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

więcej informacji

źródło: ARiMR

print

Zobacz także: