Bezzwrotne dofinansowania 40% na instalacje fotowoltaiczne

22.10.2019r.
Drukuj

Fundacja Dar Oze informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp.

Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji. Nie trzeba brać kredytu jedynie można. Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z  podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

– energię ze źródeł odnawialnych,

– ciepło odpadowe,

– ciepło pochodzące z kogeneracji.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia ”.

Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów do dnia 15.12.2019 r.

Zespół Dar Oze tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Więcej informacji na stronie tutaj.

Kontakt :

Dariusz Skrobisz: 575 475 306

Fundacja Dar Oze

info@fundacjadaroze.pl

Asystentka:

Irena Chomicka

575 887 402, 785 016 778

irena.chomicka@fundacjadaroze.pl

Gmina Zgorzelec nie jest stroną przedsięwzięcia Fundacji Dar Oze oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania Fundacji lub jej przedstawicieli. Współpraca każdego z mieszkańców z Fundacją jest działaniem dobrowolnym podjętym na podstawie własnej oceny (uznania) zamierzonego przedsięwzięcia, na którego realizację i przebieg Wójt Gminy Zgorzelec oraz Urząd Gminy nie będą miały wpływu.

print

Zobacz także: