Budowa masztów telefonii komórkowej – wymogi środowiskowe

17.04.2020r.
Drukuj

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że budowa/stawianie masztów telefonii komórkowej nie zawsze wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, a w konsekwencji sporządzania raportu o jej wpływie na środowisko i zdrowie ludzi.

Maszty jako instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach mogą zostać zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie  znacząco oddziaływających na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli parametry emitowanego pola osiągają wyszczególnione rozporządzeniem częstotliwości w określonych odległościach od i w miejscach dostępnych dla ludności. W odniesieniu do promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z definicją z ustawy Prawo ochrony środowiska, przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego, ustalane według istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości.

Jeśli warunki wskazane wyżej nie zostają spełnione tj. pole elektromagnetyczne w obszarach miejsc dostępnych dla ludności, takiej inwestycji nie można zakwalifikować i przypisać do żadnej z grup przedsięwzięć określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), nie ma wówczas podstawy prawnej do przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie ludzi.

W odniesieniu do prowadzonych postępowań w sprawie budowy masztów telefonii komórkowej na terenie gminy Zgorzelec, we wszystkich przypadkach inwestycje nie mieściły się w katalogu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

print

Zobacz także: