Budżet gminy – szanse i zagrożenia

26.01.2021r.
Drukuj

Budżet to dokument, który w skrócie sprowadza się do stwierdzenia „skąd mamy i na co wydajemy pieniądze”. Wbrew powszechnie panującej opinii, że finanse samorządów znalazły się w trudnej sytuacji, Gmina Zgorzelec na tle innych jednostek prezentuje się bardzo dobrze. Dowodem na to są utrzymujące się na dobrym poziomie wpływy budżetowe, jak i stabilna sytuacja w zakresie ponoszonych kosztów na realizację zadań własnych i zleconych. Jednak najobiektywniejszym elementem tej diagnozy jest od kilku już lat stały i systematyczny potencjał inwestycyjny gminy.

W 2021 r. plan budżetu Gminy Zgorzelec po stronie dochodów wynosi 49.699.931 zł, a zakładany plan wydatków to kwota 50.193.096,86 zł, co daje deficyt w kwocie 493.165,86 zł.

Największym źródłem planowanych dochodów są podatki i opłaty lokalne, które wynoszą 16.808.357 zł, przy czym wpływy od mieszkańców naszej gminy planuje się pozyskać w następujących kwotach: 2.243.000 zł z podatku od nieruchomości i 950.000 zł z podatku rolnego. Pozostałe ok. 13.600.000 zł wpłacą firmy i podmioty gospodarcze działające na terenie gminy. Udział gminy w PIT wyniesie 7.484.079 zł, subwencja oświatowa na realizację zadań w zakresie oświaty gminnej planowana jest w kwocie 5.308.613 zł – to zaledwie 36,6% potrzeb, dotacje na zadania zlecone i własne gminy ustalono w łącznej kwocie 11.845.068 zł. Na pozo-stałe dochody składają się środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.553.971 zł, sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 950.000 zł oraz wszelkie pozostałe dochody gminy. W zakresie ponoszonych wydatków już od wielu lat dominują wydatki związane z szeroko rozumianą oświatą gminną.

Na ten cel gmina w 2021 r. planuje przeznaczyć łącznie 14.522.154 zł. Subwencja oświatowa z budżetu państwa pokrywa zaledwie 36,6% wszystkich wydatków na oświatę. Znaczące środki finansowe przeznaczone zostaną na zadania dotyczące kwestii rodziny i opieki nad dziećmi. Wydatki na ten cel oszacowane zostały w wysokości 11.624.741 zł, przy czym program 500+ to wydatki rządu 6.528.000 zł, dodatkowo zaplanowano na utrzymanie Gminnego Żłobka ”Mucho-morek” w Jędrzychowicach kwotę blisko 2 mln zł. W budżecie gminy zabezpieczono na potrzeby sołectw kwotę 350.000 zł.

W priorytetach budżetowych 2021 r. nie zabrakło również planu wydatków majątkowych. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych należy wymienić:

– kompleksową przebudowę dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj – szacowany koszt inwestycji to ok. 1.000.000 zł,

– przebudowę budynku w miejscowości Jędrzychowice na siedzibę GOK, GOPS, Filię biblioteki, Klub Seniora i świetlicę wiejską – I etap oszacowany został na 650.000 zł i przewiduje przebudowę dachu i poddasza,

– kolejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej w Tylicach i Kunowie – szacowany koszt to 300.000 zł,

– budowa pomostu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. Witka-Smeda – zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego – szacowany koszt to ponad 750.000 zł,

– budowa nowych wejść/zejść do Nysy Łużyckiej, budowa kolejnych 7 wiat turystycznych oraz boisk w Kunowie i Pokrzywniku w ramach zadania pn. Przygoda z Nysą, Etap V – szacowany koszt to ok. 500.000 zł,

– wykup gruntów na realizację celów publicznych, tj. m.in. budowę nowej drogi w Łagowie, która stworzy warunki zarówno do budownictwa mieszkaniowego, jak i rozwoju działalności gospodarczej – szacowany koszt to 200.000 zł,

– opracowanie szeregu projektów i dokumentacji technicznych, które będą podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne. Wśród nich należy wymienić projekty dotyczące: budowy, adaptacji lub przebudowy kolejnych świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunów, Osiek Łużycki, Łagów, Jerzmanki, Gronów; projekty dotyczące budowy boisk wielofunkcyjnych przy SP w Osieku Łużyckim i SP w Jerzmankach.

Budżet Gminy Zgorzelec na 2021 r. jest przede wszystkim budżetem odpowiedzialności, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć bieżącą działalność wszystkich jednostek organizacyjnych oraz aby terminowo i planowo realizować wszystkie nałożone na gminę zadania. Z drugiej strony budżet ten potwierdza, że Gmina Zgorzelec w dalszym ciągu stawia na rozwój. Na to, aby stwarzać godne warunki życia, pracy, rozwoju, edukacji, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

To nasze główne cele.

Rafał Jasiul

Skarbnik Gminy Zgorzelec

print

Zobacz także: