Dodatki dla gospodarstw domowych

21.09.2022r.
Drukuj

W dniu 19 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022r. poz. 1967).

Wskazane regulacje umożliwiają otrzymanie dofinansowania w gospodarstwach domowych które posiadają źródło ciepła zasilane innymi niż paliwa stałe (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego) paliwami.

O dodatek dla gospodarstwa domowego mogą starać się osoby, których głównym źródłem ciepła w gospodarstwie jest:

1)  kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; – kwota dodatku wynosi w tym przypadku 3000 złotych;

2) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym – kwota dodatku wynosi 1000 złotych;

3) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – kwota dodatku wynosi 500 złotych;

4) kocioł olejowy- kwota dodatku wynosi 2000 złotych.

Wniosek o dodatek na inne źródła ciepła składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Wójt Gminy Zgorzelec natomiast  obsługa i wypłata dodatków następuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.

W celu uzyskania dodatku należy złożyć wniosek na formularzu zgodnym z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
  • tradycyjnie ( papierowo) składając wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub wysyłając go za pomocą operatora pocztowego.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku jest posiadanie wpisu źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w tym przyjmuje wnioski o dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada będą pozostawione bez rozpoznania.

Wyplata dodatku następuje w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

ZASADY WYPŁATY DODATKU

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

 

print

Załączniki

Zobacz także: