Fundacja Pamięć Edukacja, Kultura otrzymała dofinansowanie na projekt pn. Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości

05.06.2019r.
Drukuj

W dniu 15.05.2019 r. Fundacja Pamięć Edukacja, Kultura podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr PLSN.03.01.00-02-0115/18

pn.: „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”.  Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym/ „Lernen und verstehen. Zukunft durch Erinnerung”. Weiterentwicklung von Bildungsnetzwerken sowie Bürgergesellschaft im sächsisch-polnischen Grenzraum.

Cel główny / Hauptziel:

Celem głównym projektu jest stworzenie transgranicznej sieci edukacyjnej w zakresie historii regionalnej, podniesienie kompetencji językowych i kulturowych, kształtowanie postaw obywatelskich oraz wsparcie procesów mobilności i zainteresowania regionalnym rynkiem pracy wśród uczniów./

Das Hauptziel des Projekts ist die Schaffung eines grenzübergreifenden Bildungsnetzwerkes im Bereich der regionalen Geschichte, die Erhöhung der Sprach- und Kulturkompetenzen, Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, Mobilitätsprozessen und des Interesses bei den Schülern am regionalen Arbeitsmarkt.

Cele szczegółowe projektu / Spezifische Ziele des Projekts:

 1. Poszerzenie, urozmaicenie i wsparcie transgranicznej szkolnej i pozaszkolnej oferty edukacyjnej. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wielokulturowości, znajomości języka sąsiada oraz mobilności w regionie wsparcia. / Erweiterung, abwechslungsreiche Gestaltung und Förderung des grenzübergreifenden schulischen und außerschulischen Bildungsangebots.Erhöhung von Kompetenzen der Schüler im Bereich der Multikulturalität, der Kenntnisse der Nachbarsprache und Mobilität im Fördergebiet.
 2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego i pogłębienie wiedzy o dziedzictwie historycznym
  i kulturowym regionu. Zainteresowanie młodzieży obszarem wsparcia. Opracowanie materiałówdydaktycznych uwzględniających nowoczesne metody przekazu informacji. /Verbesserung der Qualität der allgemeinen Bildung, Vertiefung des Wissens über das historische und kulturelle Erbe der Region. Das Wecken des Interesses bei den Jugendlichen am Fördergebiet. Erstellen von didaktischen Materialien unter Berücksichtigung von modernen Methoden der Wissensvermittlung.
 3. Przełamywanie bariery mentalnej, kulturowej i językowej na zajęciach warsztatowych
  i podczas podróży edukacyjnych w grupach językowo mieszanych. Poznanie kraju sąsiada z nowej perspektywy.Kształtowanie transgranicznej tożsamości i poczucia wspólnoty kulturowej i regionalnej. / Überwindung von sprachlichen, mentalen und Kulturbarrieren während Workshops und Bildungsreisen mit sprachlich gemischten Gruppen. Kennenlernen des Nachbarlandes aus einer neuen Perspektive. Aufbauen der grenzübergreifenden Identität und des Bewusstseins der regionalen und Kulturgemeinschaft.

Wartość projektu / Gesammtausgaben: 642.606,10 EURO

Wartość dofinansowania / Beantragter EFRE- Anteil: 546.215, 18 EURO

Okres realizacji / Zeitraum: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

Partner wiodący / Lead Partner: Fundacja Pamięć, Edukacja Kultura

Partnerzy projektu / Projektpartner:

 • Meetingpoint Music Messiaene.V.
 • Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal
 • Stadtverwaltung Görlitz
 • Förderkreis Görlitzer Synagoge e.V.
 • Gmina Miejska Zgorzelec
 • Gmina Zgorzelec

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.

print

Zobacz także: