Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – aktualności

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

1. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70

lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia

(www.empatia.mrpips.gov.pl).

2. Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości: 13,00 zł

Opłacie podlega takżedomówienie tradycyjnej formy karty w kwocie 10,00 zł.  

Na podstawie art. 13 § 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023r. poz. 2424)  W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

 Do wniosku musi być załączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty lub za duplikat.

3. Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
   a. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    b. szkole wyższej – do dnia 30 września roku

   Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
   w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
   o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

   Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

   4. Na jaki czas można uzyskać KDR?

   1. rodzice – bezterminowo
   2. dzieci:
   3. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
   4. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

   a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

   b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

               c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

   5. Dokumenty do pobrania:

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny  lub wydanie duplikatu

   Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej

   Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w dotychczasowym domu rodzinnym

   Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

   Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną