Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wójt Gminy Zgorzelec Zarządzeniem nr 13/2015 z dnia 12 października 2015 r. powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który wykonuje działania mające na celu zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie.

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Jest komórką organizacyjną urzędu gminy znajdującą się w pomieszczeniu nr 13 (pierwsze piętro) tel. 75 77 214 27

Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)     monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

2)     realizowanie procedur i programów reagowania w czasie klęski żywiołowej,

3)     opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,

4)     planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,

5)     przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,

6)     realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

Klęska żywiołowa – to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

Katastrofa naturalna – to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Awaria techniczna –  to gwałtowne nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.

Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenia wywołane działaniem terrorystycznym.

W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom lub ich usunięcia kieruje Wójt – jeżeli stan klęski wprowadzono tylko na obszarze gminy.