Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Rozwoju cyfrowym

19.10.2021r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż Gmina Zgorzelec ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich
w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:

  1. a) dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR
  3. c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

​​a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj.3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu)

  1. b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  2. c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest przedłożenie następujących dokumentów:

1) oświadczenie opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (załączniki poniżej)

2). dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR (np. świadectwo pracy)

3). Informacje o Wnioskodawcy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej)

Termin złożenia wniosku: do 29.10.2021r. do godz. 14.00

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Klienta

Urzędu Gminy Zgorzelec

ul. Kościuszki 70

59 – 900 Zgorzelec

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

print

Załączniki

Zobacz także: