Informacja dla mieszkańców gminy [aktualizacja 01.04.2020 r.]

01.04.2020r.
Drukuj

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja [01/04/2020]

OGRANICZENIA WAŻNE DLA OBYWATELI

Spełniając swój obowiązek pragnę Państwa poinformować o wprowadzonych kolejnych ograniczeniach i obostrzeniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa. Ograniczenia wprowadzono w celu ochrony Państwa życia i zdrowia, dlatego też należy ich bezwzględnie przestrzegać. Poniżej przedstawię najważniejsze ograniczenia, które w ocenie służb epidemiologicznych powinny zahamować rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju.

Poruszanie się na terenie Polski

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. możecie się Państwo przemieszczać (wychodzić z domu) jedynie w celu:

– wykonywania pracy zawodowej (w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych),

– zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego – wyjścia do lekarza, również z osobą najbliższą i osobą pozostającą we wspólnym pożyciu oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,

– wykonywania ochotniczo świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom związanym z epidemią – dotyczy osób pomagających innym i wolontariuszy,

– sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczamy się pieszo – zachowujemy bezpieczną odległość 2m od siebie, chyba że opiekujemy się dzieckiem do 13 roku życia, osobą niepełnosprawną, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Jeżeli korzystamy ze środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w danym pojeździe może znajdować się w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Dzieci nie mogą wychodzić same z domu. Do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby niepełnoletniej (nie ukończyła 18 roku życia) jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Kwarantanna dla członków rodziny

Gdy osoba, z którą wspólnie zamieszkujesz lub gospodarujesz, przekroczyła granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 marca 2020 r. albo została podana obowiązkowi kwarantanny na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego ty i twoi najbliżsi również zostaniecie poddani obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie.

Uczestnictwo w obrzędach religijnych – ograniczenia ilości osób przebywających w kościołach i miejscach kultu religijnego

Ograniczenie to dotyczy sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego. W trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie ma się znajdować łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.

50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Ograniczenia dotyczące zasad przebywania w obiektach handlowych i usługowych (sklepach)

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w sklepie może przebywać w tym samym czasie, nie więcej niż:

– 3 osoby na jedno stanowisko kasowe. Ponadto w godzinach 10.00 – 12.00 zakupy w sklepach robią wyłącznie nasi seniorzy – (osoby powyżej 65 roku życia). Pozostałe osoby robią zakupy w innych godzinach funkcjonowania obiektów handlowych.

– 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na

straganie lub targowisku (nie wliczamy osób stanowiących obsługę tych obiektów)

Obowiązek noszenia rękawiczek – w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. jako klienci dokonywujący zakupów jesteśmy zobowiązani nosić podczas zakupu towarów lub usług jednorazowe rękawiczki. W omawiane rękawiczki wyposażą nas właściciele w/w obiektów handlowych lub zarządzający targowiskami. Na targowiskach zamiast rękawiczek możemy alternatywnie skorzystać z opcji dezynfekcji rąk odpowiednim środkiem. Ponadto w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa sprzedawcy zdezynfekują stanowisko obsługi po każdym kliencie.

Dla pracujących

Zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, oraz zapewnić odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m. W ramach wykonywanej pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym mogą odbywać się jednak spotkania i zebrania związane z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych

Placówki pocztowe

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w placówkach pocztowych, może przebywać w tym samym czasie, nie więcej niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi (nie liczymy osób stanowiących obsługę placówki pocztowej).

Zakaz zgromadzeń

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się

organizowania zgromadzeń oraz zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych a także imprez, spotkań i zebrań z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Po 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń, z wyjątkiem tych w których liczba uczestników będzie wynosić nie więcej niż 50 osób, (wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu).

Do dnia 11 kwietnia zakazuje się również korzystania przez mieszkańców z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Informację sporządzono w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566)

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

Aktualizacja [25/03/2020 – godz. 13:45]

Informacja dla osób przekraczających granicę w związku z wykonywaniem pracy zawodowej w RP lub państwie sąsiednim.

Od dnia 20 marca na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 491) osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania pracy zarobkowej (czynności zawodowych) w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym była zwolniona z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny, trwającej 14 dni po przekroczeniu granicy państwowej. W/w przepisy zezwalały zatem na wzajemne przekroczenie granicy osobom wykonującym pracę zarobkową na terenie RP a także na terenie państw z nami sąsiadujących bez obowiązku odbywania kwarantanny.

Na mocy §1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 522) od dnia 27 marca 2020 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym będzie objęta obowiązkową kwarantanną.

Osoba taka może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. W/w dokument będzie stanowił podstawę do usprawiedliwienia nieobecności pracownika u danego pracodawcy.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

Aktualizacja [25/03/2020]

Szanowni Mieszkańcy

Stosując się do wprowadzonych nowych obostrzeń Ministra Zdrowia w związku z koronawirusem informuję, iż wizyty w Urzędzie Gminy Zgorzelec
mogą odbywać się tylko w sprawach niezbędnych przy udziale maksymalnym 2 osób, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Urząd Gminy Zgorzelec pozostaje otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30 – 15.00, w piątek w godzinach 7.30 do 14.00.
Numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta Urzędu – 75 77 21 400
email: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Wcześniej wprowadzone ograniczenia obowiązują bez zmian.
Za wynikłe niedogodności w tej sytuacji nadzwyczajnej przepraszamy. Powyższe ograniczenia są wprowadzane w celu ochrony życia i zdrowia naszych
mieszkańców oraz moich pracowników.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

Aktualizacja [18/03/2020  r. 14:30]

Szanowni Mieszkańcy

w związku z podejmowanymi w całym kraju działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa i potwierdzonym przypadkiem jego występowania na naszym terenie podjąłem dalsze działania mające na celu ograniczenie niebezpieczeństwa jego rozprzestrzeniania. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji z dniem 19 marca 2020 r. ograniczam faktyczny czas załatwiania spraw związanych z ewidencją ludności (odbiór dowodów osobistych, meldunek, udostępnienia danych z rejestru PESEL).
W/w sprawy będzie można załatwić codziennie w godzinach 9:00-12:00. Z góry przepraszam za wynikłe niedogodności i proszę o wyrozumiałość dla moich pracowników.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

Aktualizacja [16/03/2020  r.]

Szanowni Mieszkańcy

W związku z podejmowanymi w całym kraju działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 z dniem 16.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. ograniczam kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Zgorzelec. Omawiane działania będą polegać na ograniczeniu dostępu do wszystkich pomieszczeń urzędu, w tym przyjmowaniu korespondencji  od  interesantów. W związku z tym proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami oraz korzystanie z możliwości drogi komunikacji elektronicznej. Numery do poszczególnych wydziałów oraz adres poczty mailowej znajdują się na stornie podmiotowej BIP urzędu. Wszelką korespondencję będzie można złożyć w Biurze Obsługi Klienta zlokalizowanym w poziomie parteru budynku oraz załatwić pilne sprawy związane z ewidencją ludności. We wszystkich innych przypadkach prosimy o korzystanie z innych praktykowanych ścieżek.  Również Kasa urzędu będzie nieczynna – prosimy o regulowanie należności poprzez dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Pracownicy urzędu będą wykonywać swoja pracę w zmienionych godzinach pracy :

Pon. – Czw – 7:30 – 15:00

Piątek – 7:30  – 14:00

(nowe godziny pracy będą obowiązywały do 25.03.2020 r.)

 W związku z czym zachęcam do skorzystania z kontaktu telefonicznego i mailowego. Z moją osobą można również kontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu.

Ponadto w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w w/w czasie zawiesza się również dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady – tutaj również wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem zajmującym się obsługą Rady Gminy.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do dnia 25.03.2020 r. zamknięto nasze placówki oświatowe.  W ramach posiadanych kompetencji zadecydowałem również o zamknięciu naszych świetlic wiejskich i lodowiska. Proszę o zastosowanie się do komunikatów władz i organów sanitarnych oraz ograniczanie kontaktów w miejscach użyteczności publicznej oraz w większych skupiskach ludzi.

Ze swojej strony proszę Państwa o ograniczenie wizyt w urzędzie i innych naszych jednostkach do minimum oraz osobiste stawiennictwo tylko w pilnych sprawach. Za wszelkie utrudnienia związane z omawianymi działaniami przepraszam. Powaga zaistniałej sytuacji oraz wnioski wyciągnięte z działań naszych europejskich sąsiadów nakazują podjęcie daleko idących działań mogących w znaczny sposób zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem, a tym samym przyczynić do ograniczenia rozmiarów ogłoszonej pandemii. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich, zastosujmy się do komunikatów organów i służb. Odpowiedzialne działania pozwolą nam wszystkim przejść ten ciężki okres i wrócić do normalnego funkcjonowania.

Sołtysów i Radnych proszę o rozpropagowanie w/w informacji wśród naszych mieszkańców.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZGORZELEC  W SPRAWIE WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH NA TERENIE GMINY ZGORZELEC

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Zobacz także: