Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Zgorzelec

26.01.2023r.
Drukuj

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w § 9 uchwały nr 65/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 15 czerwca 2015 r, Wójt Gminy Zgorzelec podaje do publicznej  wiadomości informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw gminy Zgorzelec w zakresie przygotowanych projektów statutów jednostek pomocniczych gminy.

Konsultacje społeczne projektów statutów jednostek pomocniczych trwały od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 16 stycznia 2023 r.

W trakcie omawianego okresu mieszkańcy sołectw mieli możliwość zapoznania się z przygotowanymi regulacjami statutowymi oraz wniesienia uwag, zastrzeżeń lub propozycji innych regulacji. Konsultacje przeprowadzono w dwóch formach: w formie debat z mieszkańcami poszczególnych sołectw oraz ankiet skierowanych do mieszkańców, za pomocą których można wnosić uwagi do projektu zaproponowanych statutów. Debaty odbyły się na zebraniach wiejskich zwołanych przez sołtysów w poszczególnych sołectwach gminy.

Do projektów statutów wpłynęły następujące wnioski zawierające propozycje mieszkańców:

1)  § 2 ust. 4 – poprzez wykreślenie omawianego ustępu (wniosek nieuwzględniony);

2) §  5 – postulat dodania  pkt 13-18 w brzmieniu:

„13) użytkowanie mienia gminny,

14) działania oświatowo–wychowawcze w tym na rzecz umacniania rodziny i kultury życia   rodzinnego,

15) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

16) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

17) prowadzenie gospodarki finansowej sołectwa w ramach budżetu gminy,

18) występowanie do Rady Gminy i Wójta z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi”.

(wniosek uwzględniony)

3) § 9 ust. 3 – poprzez dopisanie wyrazu  „delegowani” przez wyrazem pracownicy (wniosek uwzględniony);

4) § 11 ust. 2 – poprzez wydłużenie terminu powiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego z 3 do 7 dni; (wniosek uwzględniony);

5) § 14 ust. 4 i 5 – poprzez opracowanie wzorców protokołów jako załączników do uchwały (wniosek nieuwzględniony);

6) § 18 ust. 2 – dookreślenie osoby sołtysa jako osoby odpowiedzialnej za dokumenty sołectwa (wniosek uwzględniony);

7) § 19 ust. 1 – poprzez dodanie zapisu o uprawnieniach zebrania wiejskiego (wniosek uwzględniony z koniecznością modyfikacji zapisu);

8) § 20 ust. 2 – dodanie w zdaniu pełnej nazwy organu -„Rady Gminy”; (wniosek uwzględniony);

9)  § 22 ust. 2 – umożliwienie osobom kandydującym do rady sołeckiej członkostwo w komisji skrutacyjnej (wniosek nieuwzględniony);

10) § 25 ust. 6 – poprzez dodanie zapisu o zasadach ponownego głosowania i ilości kandydatów w nim uczestniczących  (wniosek uwzględniony);

11) § 27 ust. 2 pkt 8 – wykreślenie definicji „większości bezwzględnej” jako pojęcia niezdefiniowanego w słowniku statutu (wniosek uwzględniony);

12) § 29 ust. 6 – uwaga dotycząca braku sposobu poinformowania sołtysa lub członka rady sołeckiej bez wskazania konkretnego brzmienia przepisu (wniosek nieuwzględniony);

13) § 46 – zmianę treści przepisu przejściowego dotyczącego przedłużenia kadencji obecnego sołtysa i rady sołeckiej do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wniosek uwzględniony):

14) § 46 – usunięcie w/w paragrafu jako niepotrzebnej regulacji (wniosek nieuwzględniony).

Opinie i wnioski wynikające z konsultacji projektów uchwał zostały przedstawione Radzie Gminy Zgorzelec łącznie z projektami konsultowanych uchwał w dniu 19 stycznia 2023 r. Szczegółowa argumentacja i odniesienie się do zasadności przyjętych bądź odrzuconych uwag znajduje się w treści uzasadnień do podjętych przez Radę Gminy Zgorzelec uchwał nr 385/23 – 405/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Przedmiotowe statuty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 25.01.2023 r. pod poz. 521-542 i zaczną obowiązywać od dnia 11 lutego 2023 r.

Zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańcy zdecydowali o wydłużeniu obecnej kadencji sołtysa i rady sołeckiej do dnia 30 kwietnia 2024 r. a zatem do dnia upływu kadencji obecnej Rady Gminy i Wójta.

print

Zobacz także: