INFORMACJA W SPRAWIE TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE PODCZAS EPIDEMII COVID-19

05.05.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż  w związku z ogłoszonym na terenie RP stanem epidemii z powodu COVID-19 oraz przepisami ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

Bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego a dotyczących załatwianych przez Państwa spraw w tutejszym urzędzie nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

 W przypadku postępowań  prowadzonych przez Wójta Gminy Zgorzelec dotyczy to terminów:

 • od zachowania których uzależnione udzielenie  ochrony prawnej przed sądem lub organem  – co w praktyce oznacza, że nie biegnie termin do wniesienia przez Państwa zażaleń, odwołań, wniosków o wznowienie postępowania , stwierdzenia nieważności decyzji itp.,
 • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki – nie biegnie termin na dokonanie wszelkich uzupełnień  braków  złożonych wniosków,
 • zawitych, z zachowaniem których poszczególne ustawy wiążą ujemne skutki dla strony – zatem nie biegnie ściśle określony przepisami termin do podjęcia określonej czynności  której niepodjęcie  powoduje definitywne wygaśnięcie przysługującego podmiotowi prawa do tej czynności)

Zawieszeniu ulega bieg terminów rozpoczętych postępowań administracyjnych, egzekucyjnych  a także postępowań i kontroli wykonywanych w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, co oznacza że  złożenie wniosku do organu nie wszczyna biegu terminu danego postępowania.  Wyjątek stanowi postępowanie w sprawie wydania  decyzji o warunkach zabudowy – tutaj wszelkie czynności organ prowadzi się na bieżąco a terminy postępowań nie ulęgają zawieszeniu z mocy prawa.

Zawieszenie biegu terminów dotyczy również spraw załatwianych w formie :

 • milczącego załatwienia sprawy,
 • w sprawach w których konieczne jest wyrażenie przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego działania uprawniającego stronę do podjęcia określonych działań albo wpływa na zakres uprawnień i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej innej niż określona w Ordynacji podatkowej.

Strona może jednak w tym okresie korzystać ze swoich uprawnień procesowych i podejmować wszelkie działania w sprawie. Wszystkie dokonane przez Państwa czynności zmierzające do wykonania uprawnienia lub realizacji obowiązku  pozostają skuteczne .

W celu złagodzenia utrudnień związanych z ograniczonym dostępem interesantów do urzędu Wójt może na wniosek strony  :

– odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa;

–  zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;

przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

 Jeżeli materiał dowodowy jest kompletny okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości  w okresie epidemii Wójt może wydać:

 • decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania,
 • zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
 • wyrazić stanowisko,
 • wydać interpretację indywidualną.

Wójt może również wezwać Państwa do dokonania poszczególnych czynności  nakazanych przepisami prawa, jeżeli zwłoka w wykonaniu tych czynności mogłaby spowodować :

 • niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt;
 • poważna szkodę dla interesu społecznego;
 • szkodę materialną.

W takim przypadku powinniście Państwo wykonać nałożony obowiązek przez we wskazanym terminie.

Od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania nie załatwienie sprawy w terminie określonym w przepisach nie skutkuje negatywnymi sankcjami dla organu.  Organ nie pozostaje w bezczynności, nie można mu również zarzucić przewlekłości  i naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W tym czasie Wójt  nie musi również powiadamiać Państwa  o niezałatwieniu sprawy w terminie i określać innego terminu jej załatwienia.

 

 

print

Zobacz także: