Informacja w sprawie wyborów prezydenckich

10.06.2020r.
Drukuj

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

możemy głosować tradycyjnieoddając swój głos w lokalu właściwej obwodowej komisji wyborczej jak to miało miejsce dotychczas,
– możemy głosować korespondencyjnie.
Wyjątki: korespondencyjne nie zagłosujemy w odrębnych obwodach głosowania typu szpitale, domy pomocy społecznej,
– w przypadku gdy udzielimy pełnomocnictwa do głosowania (można ustanowić pełnomocnika w sytuacji gdy wyborca ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo jeżeli dany wyborca ukończył 60 lat)
– gdy otrzymamy zaświadczenie o prawie do głosowania (aby w dniu wyborów można było zagłosować w innym obwodzie głosowania).

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszamy w Urzędzie Gminy (w gminie w której jesteśmy wpisani do spisu wyborców) w terminie do 16 czerwca 2020 r.

Jeżeli w dniu wyborów podlegamy obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – możemy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca 2020 r.

Jeżeli kwarantanna i izolacja rozpoczęły się po dniu 23 czerwca – zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego możemy zgłosić do dnia 26 czerwca.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonać można ustnie, pisemnie lub formie elektronicznej – poprzez usługę udostępnioną przez platformę e-PUAP. Jeżeli zgłoszenie będzie posiadało braki wnioskodawca zostanie wezwany do dokonania ich uzupełnień terminie 1 dnia od doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie elektronicznej lub telefonicznie.

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Do dnia 23 czerwca – możemy złożyć wniosek i dopisać się do spisu wyborców właściwej gminy w celu zagłosowania w miejscu czasowego pobytu. Dotyczy to następujących sytuacji: 
– gdy w dniu wyborów będziemy chcieli głosować w miejscu pobytu czasowego (poza miejscem zameldowania na pobyt stały);
– gdy jesteśmy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek i czasowo przebywamy poza miejscem wpisania do rejestru;
– nigdzie nie zamieszkujemy.
– zamieszkujemy stale za granicą, ale w będziemy przebywać w Polsce w dniu wyborów i chcemy zagłosować w miejscu czasowego pobytu.

W takim przypadku zostaniemy dopisani do spisu wyborców na własny wniosek i jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego – będą ujęte w tym spisie również w przypadku II tury wyborów. Jeżeli będą chciały zagłosować w innym obwodzie głosowania w tym również w miejscu stałego zamieszkania – będą musiały otrzymać z urzędu gminy (pobytu czasowego) zaświadczenie o prawie do głosowania.

JEŻELI ZAMIESZKUJESZ STALE ZA GRANICĄ

ale będziesz przebywać w Polsce w dniu wyborów i chcesz zagłosować w miejscu czasowego pobytu to do dnia 23 czerwca – możesz złożyć wniosek i dopisać się do spisu wyborców właściwej gminy w celu zagłosowania w miejscu czasowego pobytu.

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego – będą ujęte w tym spisie również w przypadku II tury wyborów. Jeżeli będziesz chciał zagłosować w innym obwodzie głosowania musisz otrzymać z urzędu gminy lub konsulatu zaświadczenie o prawie do głosowania.

Ponadto jeżeli stale zamieszkujesz za granicą to możesz wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju jeżeli w dniu głosowania przedstawisz obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym a język polski oraz ważny polski paszport. 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Do dnia 26 czerwca 2020 r. – jeżeli zamierzamy zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów i zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku możemy w urzędzie gminy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wniosek składamy pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie natomiast odbieramy za pokwitowaniem osobiści lub przez pisemnie upoważnioną osobę. Otrzymamy wtedy dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowani – II tura. Jeżeli utracimy zaświadczenie nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

print

Zobacz także: