Komunikat dla osób, które otrzymały odmowę przyznania dodatku węglowego

09.11.2022r.
Drukuj

Szanowni mieszkańcy informuję, iż osoby które dotychczas otrzymały odmowę przyznania dodatku węglowego lub ich wniosek pozostał bez rozpatrzenia z powodu:

  • zamieszkiwania pod jednym adresem zamieszkania kilku gospodarstw domowych – dotyczy to sytuacji gdy gospodarstwa domowe zamieszkują w odrębnych lokalach o nieuregulowanym stanie prawnym , których źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła. Równocześnie wprowadzono przepis zgodnie z którym klika gospodarstw domowych zamieszkujących w jednym lokalu pod jednym adresem zamieszkania otrzymuje jeden dodatek węglowy.
  • Braku wpisu głównego źródła ogrzewania do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

mogą  ponownie złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku.

W takim przypadku:

  • pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego i na tej podstawie ustali prawo do dodatku;
  • Wójt będzie uprawniony do dokonania z urzędu odpowiednich wpisów źródła ciepła w Centralnej Bazie Emisyjności Budynków.

Przypominam iż wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w terminie  do dnia 30 listopada. Wniosek złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek wypłaca się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Jednocześnie jeżeli posiadacie Państwo informacje wskazujące, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki do jego przyznania wynikające z ustawy prosimy o powiadomienie o tej okoliczności kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W takim przypadku pracownik GOPS z urzędu przeprowadzi wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku dla wskazanego gospodarstwa domowego. Po odpowiedniej weryfikacji informacji dodatek będzie mógł  być przyznany
w drodze decyzji administracyjnej bez konieczności składania wniosku. Również w tym przypadku Wójt będzie uprawniony do dokonania wpisu źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków bez składania odpowiedniej deklaracji.

Wszelkich informacji na temat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych  udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Ośrodek prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w poniedziałki od godzinach 8.00 do 15.30, wtorki-czwartki w godzinach 7.30 – 13.00.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Zobacz także: