Komunikat Wójta Gminy Zgorzelec

15.06.2023r.
Drukuj

SZOPY PRACZE

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców o obecności na posesjach szopów praczów i powodowanymi przez nich szkodami oraz wnioskami kierowanymi do Urzędu Gminy o usunięcie z nieruchomości w/w gatunków zwierząt Wójt Gminy Zgorzelec informuję, iż nie jest organem właściwym do podjęcia działań zmierzających do faktycznego usunięcia/eliminacji/przeniesienia zwierzęcia.

Podjęcie odpowiednich działań zaradczych polegających na usunięciu/eliminacji szopów praczów leży w pierwszej kolejności w gestii właściciela/zarządcy terenu na którym znajduje się omawiane zwierzę. Właściciel terenu przeprowadza działania zaradcze na własny koszt i we własnym zakresie.

Szop pracz jest kwalifikowany jako gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii rozprzestrzenione na szeroką skalę.

Działania faktyczne polegające na usunięciu szopów z terenu danej nieruchomości mogą nastąpić po przeprowadzeniu postepowania określonego w art. 15-21 ustawy o gatunkach obcych. Po złożeniu do Urzędu Gminy odpowiedniego zgłoszenia (druk w załączeniu) Wójt uruchamia proces konsultacyjny z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Złożenie zgłoszenia nie powoduje powstania po stronie tutejszego organu obowiązku wykonania działań eliminujących szopy. Po otrzymaniu przez Wójta informacji o wpisie omawianych zwierząt do rejestru IGO prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informuje on właściciela zarządcę / terenu o konieczności podjęcia działań w stosunku do zwierzęcia/zwierząt.

W przypadku szopów praczów w celu ich eliminacji / przeniesienia w inne miejsce – zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego można zastosować m.in. środki fizyczne w postaci odłowu ręcznego przy pomocy czerpaków, pułapek żywołownych, odgradzeniu lub przetrzymaniu w obiektach izolowanych w tym azylach dla zwierząt.

W sytuacji gdy wnioskodawca nie ma możliwości przeprowadzenia tych działań we własnym zakresie, w szczególności ze względów finansowych może wystąpić do wójta z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia działań zaradczych. Wójt może w takim przypadku przeprowadzić działania zaradcze za ten podmiot lub odmówić przeprowadzenia działań zaradczych na koszt organu. W przypadku gdy właściciel / zarządca nieruchomości nie wystąpił do wójta z wnioskiem o zwolnienie z wykonania działań zaradczych i nie wykonał ich w terminie roku od uzyskania informacji o konieczności ich wykonania Wójt może również przeprowadzić działania zaradcze na koszt właściciela/ zarządcy nieruchomości. Koszty poniesione tytułem wykonania zstępczego podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. Wszelkie informacje w zakresie zasad postępowania ze zwierzętami inwazyjnymi można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy Zgorzelec pod
nr tel. 75 77 214-14 lub 75 77 214 27.

print

Załączniki

Zobacz także: