Ustne przetargi nieograniczone – Koźlice

09.03.2021r.
Drukuj

 Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Gminy Zgorzelec

 

  1. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 315/33 o pow. 0,1006 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015293/9 oraz udział 1/37 części do działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha, obręb Koźlice, KW JG1Z/00056279/4. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, nie uzbrojona, bezumownie użytkowana rolniczo, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: RIVa – grunty orne o pow. 0,1006 ha. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 315/33, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN56 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości, wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej oraz innych sieci mieszczących się pod pojęciem „media” na działce nr 315/44, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, a po ich wybudowaniu na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych. Właściciele sieci będą uprawnieni do eksploatacji sieci, w tym przyłączenia innych odbiorców i korzystania z w/w nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii, a w tym celu z prawem wejścia i wjazdu w zakresie niezbędnym na teren przedmiotowej działki nr 315/44, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, odpowiednim sprzętem w dowolnym czasie. Nabywca nieruchomości wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu wykonywania wszelkich prac budowlanych związanych z drogą wewnętrzną na działce nr 315/44 dla pozostałych współwłaścicieli w tym uzyskania i uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 2385D jak również wycinki drzew kolidujących z przebiegiem drogi.

W piśmie z dn. 16.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. zobowiązało się do  budowy sieci wodociągowej na terenie działki drogowej 315/44 celem zapewnienie dostawy wody do przedmiotowej działki.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 52.100,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 5.200,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 kwietnia 2021 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, w sali konferencyjnej – I piętro pokój nr 23.

  1. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 315/34 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015293/9 oraz udział 1/37 części do działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha, obręb Koźlice, KW JG1Z/00056279/4. Nieruchomość o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, nie uzbrojona, bezumownie użytkowana rolniczo, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: RIVa – grunty orne o pow. 0,1000 ha. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 315/34, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN56 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości, wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej oraz innych sieci mieszczących się pod pojęciem „media” na działce nr 315/44, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, a po ich wybudowaniu na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych. Właściciele sieci będą uprawnieni do eksploatacji sieci, w tym przyłączenia innych odbiorców i korzystania z w/w nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii, a w tym celu z prawem wejścia i wjazdu w zakresie niezbędnym na teren przedmiotowej działki nr 315/44, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, odpowiednim sprzętem w dowolnym czasie. Nabywca nieruchomości wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu wykonywania wszelkich prac budowlanych związanych z drogą wewnętrzną na działce nr 315/44 dla pozostałych współwłaścicieli w tym uzyskania i uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 2385D jak również wycinki drzew kolidujących z przebiegiem drogi.

W piśmie z dn. 16.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. zobowiązało się do  budowy sieci wodociągowej na terenie działki drogowej 315/44 celem zapewnienie dostawy wody do przedmiotowej działki.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 52.000 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 5.200,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 kwietnia 2021 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, w sali konferencyjnej – I piętro pokój nr 23.

 

  1. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 315/35 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015293/9 oraz udział 1/37 części do działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha, obręb Koźlice, KW JG1Z/00056279/4. Nieruchomość o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, nie uzbrojona, bezumownie użytkowana rolniczo, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: RIVa – grunty orne o pow. 0,1000 ha. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 315/35, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN56 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości, wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej oraz innych sieci mieszczących się pod pojęciem „media” na działce nr 315/44, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, a po ich wybudowaniu na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych. Właściciele sieci będą uprawnieni do eksploatacji sieci, w tym przyłączenia innych odbiorców i korzystania z w/w nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii, a w tym celu z prawem wejścia i wjazdu w zakresie niezbędnym na teren przedmiotowej działki nr 315/44, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, odpowiednim sprzętem w dowolnym czasie. Nabywca nieruchomości wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu wykonywania wszelkich prac budowlanych związanych z drogą wewnętrzną na działce nr 315/44 dla pozostałych współwłaścicieli w tym uzyskania i uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 2385D jak również wycinki drzew kolidujących z przebiegiem drogi.

W piśmie z dn. 16.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. zobowiązało się do  budowy sieci wodociągowej na terenie działki drogowej 315/44 celem zapewnienie dostawy wody do przedmiotowej działki.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 52.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 5.200,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 kwietnia 2021 roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, w sali konferencyjnej – I piętro pokój nr 23.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec: 73 1160 2202 0000 0004 7751 2448 do dnia 6 kwietnia  2021 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata

 

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczam, że zapoznałem się z nieruchomością w terenie oraz, że nie będę występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię. Oświadczam, że znany mi jest stan zagospodarowania nieruchomości, przez co należy rozumieć, ukształtowanie tereny, znajdujące się na terenie nieruchomości niezinwentaryzowane urządzenia wodne i urządzenia infrastruktury technicznej.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźlice na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec (pokój nr 6) tel. (75) 77-214-31 lub (75) 77-214-32.

 

 

print

Zobacz także: