I ustny przetarg nieograniczony – Łagów

20.11.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na oddanie nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Zgorzelec w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej na cele rolne:

– działka nr 611 o pow. 1,0385 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako klaso-użytek grunty orne (RIIIa – 0,3787 ha, RIIIb – 0,6598 ha), położonej w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, na terenie gminy Zgorzelec, obręb Łagów, AM-2, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015296/0. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta, wykorzystywana rolniczo.

Nieruchomość do zagospodarowania po podpisaniu umowy na dzierżawę gruntu.

Dzierżawa gruntu przeznaczonego na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.701 z późn.zm.).

Dzierżawca gruntu jest płatnikiem podatku od nieruchomości, zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1170 z późn.zm.).

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę działki na okres 3 lat do przetargu wynosi: 500,00 zł.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 50,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 9:00, w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium: w formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 20300045 1110 0000 0189 7220 do dnia 18 grudnia 2019 r., (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty:

Wadium do przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 611 Łagów, Imię, nazwisko, adres osoby biorącej udział w przetargu”.

Przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo notarialnie potwierdzone oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy na dzierżawę gruntu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Osiągnięta w przetargu cena za dzierżawę nieruchomości, będzie płatna w każdym roku do ostatniego dnia miesiąca marca, z góry za cały rok.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy.

Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, pokój nr 2a tel. 75-77-214-36.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki nr 70 w Zgorzelcu, w sołectwie Łagów oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zgorzelec oraz w Dzienniku Przetargi-Komunikaty.pl.

 

print

Zobacz także: