I ustny przetarg nieograniczony – Radomierzyce

12.12.2019r.
Drukuj

 Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza ustny I przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Zgorzelec

Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 294/3 o pow. 0,0555ha, obręb Radomierzyce, gmina Zgorzelec. Nieruchomość posiada bezpośredni dostępu do drogi wojewódzkiej nr 352 bez ustalonego zjazdu z drogi na nieruchomość. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015295/3. Nieruchomość o kształcie regularnym. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  dr – drogi. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce nieruchomość przeznaczona jest pod: KDD6 – tereny dróg dojazdowych – Uchwała Nr 45/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2015 r., poz. 3220).

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 6.930,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 700,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 13 stycznia 2020 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

a.Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

b.Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Radomierzyce na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  ( pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

 

Zgorzelec, dnia 12 grudnia 2019 r.                                                      

 

                                

print

Zobacz także: