I ustny przetarg nieograniczony – Sławnikowice

24.02.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zgorzelec

Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, działki nr 351/4 i 351/6 o pow. 0,4938 ha położonej w obrębie wsi Sławnikowice dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00013051/7. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jako użytek grunty orne klas: RIVb – 0,0099ha, RIVa – 0,4839ha. Grunt użytkowany rolniczo, obciążony umową dzierżawy. Grunt posiada dostęp do drogi powiatowej publicznej numer  2390D poprzez drogi gminne wewnętrzne, działki nr 557, 351/2, 59/2, 522, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki w kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość objęta  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Przesieczany, części obrębu geodezyjnego Gronów i części obrębu geodezyjnego Sławnikowice, gmina Zgorzelec z przeznaczeniem pod Farmę Wiatrową. Nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem: R –tereny rolne. Na rysunku planu wskazano przebieg: izolinie równoważonego poziomu dźwięku 40 dB;  strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

Obciążenia:

 1. działka nr 351/6, obręb Sławnikowice – obciążona umową dzierżawy do dnia 12.2021 r. Zgodnie z oświadczeniem dzierżawcy, w przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości zostanie rozwiązana umowa dzierżawy z dniem zebrania plonów rolnych.
 2. działka nr 351/4, obręb Sławnikowice – obciążona umową dzierżawy do dnia 31.12.2020 r. Zgodnie z oświadczeniem użytkownika, w przypadku wyłonienia nabywcy, użytkowanie rolnicze przez użytkownika zostanie zakończone z dniem zebrania plonów rolnych.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nabywca pokryw koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 13.090,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 1.300,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

Warunki udziału w przetargu:

 • Wniesienie wadium do dnia 24 marca 2020 na rachunek bankowy Gminy Zgorzelec (liczy się data zaksięgowania środków na koncie): BGŻ SA nr 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220.

W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium – przetarg dz. nr 351/4 i 351/6, obręb Sławnikowice”.

 • Przedłożenie w dniu przetargu Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium;
 • Przedłożenie w dniu przetargu Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego dane osobowe;
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
 • Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Organizator przetargu zastrzega:

 • W przypadku, jeżeli nabywcą w/w nieruchomości zostanie osoba fizyczna, która nie spełnia wymogów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1362 ze zm.) zbycie nieruchomości na rzecz Nabywcy nastąpi pod warunkiem, nie skorzystania z prawa pierwokupu przez Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 • W przypadku, jeżeli o nabycie w/w nieruchomości będzie się ubiegać rolnik indywidualny, który spełnia wymogów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1362 ze zm.) prawo pierwokupu nie przysługuje dla Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a tym samym należy w terminie do dnia 24 marca 2020 r., do godziny 15.00 złożyć w siedzibie tut. urzędu, pok. nr 5, następujące dokumenty:
 1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej Gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta danej Gminy w którym prowadzone jest to gospodarstwo;
 2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);
 3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (wzór nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1362 ze zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
 5. potwierdzenie wniesienia wadium.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Sławnikowice na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  ( pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

Dokumenty do pobrania:

wzór nr 1 – oświadczenie

wzór nr 2 – oświadczenie o użytkach rolnych

wzór nr 3 – oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach rolniczych

wzór nr 4 – oświadczenie uczestnika przetargu

zgłoszenie ze zgoda na przetwarzanie

 

 

 

print

Zobacz także: