IX Sesja Rady Gminy Zgorzelec w dniu 29 kwietnia 2019

29.04.2019r.
Drukuj

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.
 5. Analiza stanu dróg na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu.
 6. Sprawozdania gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2018 ( CRT,GOK, GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2019.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 8. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 9. UCHWAŁA NR 45/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce
 10. UCHWAŁA NR 46/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec
 11. UCHWAŁA NR 47/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś, Gmina Zgorzelec
 12. UCHWAŁA NR 48/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 247/10 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec.
 13. UCHWAŁA NR 49/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec
 14. UCHWAŁA NR 50/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów.
 15. UCHWAŁA NR 51/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 16. UCHWAŁA NR 52/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 rok.
 17. UCHWAŁA NR 53/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec
 18. UCHWAŁA NR 54/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy od roku szkolnego 2019/2020 do roku szkolnego 2022/2023.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
print

Zobacz także: