JAKOŚĆ POWIETRZA – Poziomu zagrożenia dotyczący ryzyka przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

01.03.2023r.
Drukuj

Prognoza na dzień 1.03.2023 r. i na dzień 2.03.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ tutaj oraz na podstawie analizy danych meteorologicznych i wyników pomiarów.

print

Załączniki

Zobacz także: