LXXVI Sesja w dniu 17 maja 2023, godz. 13:00

10.05.2023r.
Drukuj

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559)

Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LXXVI sesja  Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  4. Sprawozdanie gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2022 (CRT; GOK; GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2023
  5. Gospodarka finansowa GOK – problematyka użyczenia nieruchomości, będących w zarządzie podmiotu, zasady odpłatności w/w czynności, najem powierzchni reklamowych oraz dochody pozyskiwane z w/w tytułów.
  6. Analiza stanu prawnego i faktycznego świetlic wiejskich wraz z ofertą programową na rok 2023.
  7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: