LXXVII sesja RG Zgorzelec odbędzie się w dniu 26.06.2023 r. o godz. 13:00

16.06.2023r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40)

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LXXVIII sesja absolutoryjna Rady Gminy Zgorzelec.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.

a) PROTOKÓŁ Nr LXXVI/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 17 maja 2023 r.

b) PROTOKÓŁ Nr LXXVII/23 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 19 czerwca 2023 r.

 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Zgorzelec za 2022 rok.
 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Zgorzelec.

a) – głosy radnych,

b) – głosy mieszkańców.

 1. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania.

a) UCHWAŁA NR 437/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania.

 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

a) UCHWAŁA NR 438/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zgorzelec z tytułu wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2022 rok

 1. Zapoznanie się z planem organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie gminy.
 2. Sprawozdanie z działań dotyczących wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego oraz sprzedaży przez gminę węgla na preferencyjnych warunkach.
 3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.

a) UCHWAŁA NR 439/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za 2022 rok.

b) UCHWAŁA NR 440/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zgorzelec za 2022 rok.

c) UCHWAŁA NR 441/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2022 rok.

d) UCHWAŁA NR 442/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok.

e) UCHWAŁA NR 443/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

f) UCHWAŁA NR 444/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jędrzychowice, gmina Zgorzelec

g) UCHWAŁA NR 445/23 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: