ODWOŁANY PRZETARG – SŁAWNIKOWICE

11.06.2019r.
Drukuj

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. )

WÓJT GMINY ZGORZELEC

O d w o ł u j e

 PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 351/4 i 351/6 o pow. 0,4938 ha położonej w obrębie wsi Sławnikowice dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00013051/7. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jako użytek grunty orne klas: RIVb – 0,0099ha, RIVa – 0,4839ha. Grunt użytkowany rolniczo, obciążony umową dzierżawy. Grunt posiada dostęp do drogi powiatowej publicznej numer  2390D poprzez drogi gminne wewnętrzne, działki nr 557, 351/2, 59/2, 522, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki w kształcie zbliżonym do prostokąta Nieruchomość objęta  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Przesieczany, części obrębu geodezyjnego Gronów i części obrębu geodezyjnego Sławnikowice, gmina Zgorzelec z przeznaczeniem pod Farmę Wiatrową, nieruchomość oznaczona symbolem: R –tereny rolne. – Na rysunku planu wskazano przebieg: izolinie równoważonego poziomu dźwięku 40 dB;  strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

Obciążenia: Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zobowiązania:

 1. działka nr  351/6, obręb Sławnikowice – obciążona umową dzierżawy do 31.12.2021 r.

 2. działka nr  351/4, obręb Sławnikowice – obciążona umową dzierżawy do 31.12.2020 r.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 13.090,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 1.300,00 zł.

Przetarg miał zostać przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu było:

 1. Wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 14 czerwca 2019 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 1. Złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 do godz. 15:00 (pokój nr 5) wraz z wymaganymi niżej dokumentami:

  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej Gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta danej Gminy w którym prowadzone jest to gospodarstwo;

  2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);

  3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

  4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (wzór nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);

  5. potwierdzenie wniesienia wadium;

  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);

  7. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu miała zostać wywieszona w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 5 (parter) do dnia 17 czerwca 2019 roku.

Odwołanie przetargu następuje z powodów formalno-prawnych oraz ze względu na trwające prace legislacyjne nad Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego                         z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1405)

Szczegółowe informacje o odwołaniu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. (075) 77-241-31.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w prasie, na słupie ogłoszeniowym we wsi Sławnikowice, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz w BIP-ie.

print

Zobacz także: