ODWOŁANY PRZETARG – OSIEK ŁUŻYCKI

11.06.2019r.
Drukuj

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY ZGORZELEC

O d w o ł u j e

PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA:

Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 117/5 o pow. 3.500m2 położonej w obrębie wsi Osiek Łużycki dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00002392/9. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest rodzajem użytków i klas: RIVb – grunty orne o pow. 0,25ha oraz PsIII – pastwiska trwałe o pow. 0,10 ha. Nieruchomość nie użytkowana rolniczo.

Dojazd do drogi gminnej publicznej 109198D dla działki nr 117/5, obręb Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec zostaje zapewniony poprzez drogi gminne wewnętrzne działki nr 415/1, 405/1, 557, obręb Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec.

Nieruchomość na podstawie Uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 168/16 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania parku wiatrowego Koźmin jest przeznaczona pod:  8R – tereny rolnicze. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 6.690,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 600,00 zł.

Przetarg miał zostać przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu było:

 1. Wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 14 czerwca 2019 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.
 1. Złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 do godz. 15:00 (pokój nr 5) wraz z wymaganymi niżej dokumentami:
  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej Gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta danej Gminy w którym prowadzone jest to gospodarstwo;
  2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);
  3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (wzór nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
  5. potwierdzenie wniesienia wadium;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
  7. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu miała zostać wywieszona w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 5 (parter) do dnia 17 czerwca 2019 roku.

Odwołanie przetargu następuje z powodów formalno-prawnych oraz ze względu na trwające prace legislacyjne nad Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1405)

 Szczegółowe informacje o odwołaniu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. (075) 77-241-31.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w prasie, na słupie ogłoszeniowym we wsi Osiek Łużycki, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz w BIP-ie.

 

 

print

Zobacz także: