Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

26.06.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi: 202/1 o pow. 0,0981ha (Br-PSIV – 0,0965ha, Br-RIVa – 0,0016ha), 202/2 o pow. 0,0136ha (PsIV – 0,0121ha, RIVa – 0,015ha), 202/3 o pow. 0,0396ha (PsIV – 0,0386ha, RIVa – 0,0010ha), 202/4 o pow. 0,2885ha (PsIV – 0,0927ha, RIVa – 0,1958ha), obręb Jędrzychowice dla których Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą JG1Z/00015292/2. Ukształtowanie nieruchomości nieregularne. Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  przez nieruchomość przebiega magistrala wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia wraz ze strefą ochronną, nieruchomość w części nie użytkowana, nie uzbrojona, o złym ukształtowaniu rzeźby terenu, porośnięta starodrzewem oraz krzakami. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek o konstrukcji drewnianej nie związany na stałe z gruntem.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice (Uchwała Nr 229/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 marca 2013 r.), nieruchomość przeznaczona jest pod:

 

– dz. nr 202/1U10 – ter. zabudowy usługowej; na działce zaznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy; działka położona w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej, strefy „K” ochrony konserwatorskiej oraz strefy „OW” ochrony konserwatorskiej; na działce zaznaczono przebieg granicy strefy ochronnej od cmentarza oraz przebieg magistrali wodociągowej;

– dz. nr 202/2KS4 – ter. obsługi komunikacji samochodowej; działka położona w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej, strefy „K” ochrony konserwatorskiej, strefy „OW” ochrony konserwatorskiej oraz strefy ochronnej od cmentarza; na działce zaznaczono przebieg magistrali wodociągowej;

– dz. nr 202/3KS4 – ter. obsługi komunikacji samochodowej; działka położona w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej, strefy „K” ochrony konserwatorskiej, strefy „OW” ochrony konserwatorskiej oraz strefy ochronnej od cmentarza; na działce zaznaczono przebieg magistrali wodociągowej;

– dz. nr 202/4U10 – ter. zabudowy usługowej; KS4 – ter. obsługi komunikacji samochodowej; ZN22 – ter. ekosystemów roślinno-wodnych; na działce zaznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy; działka położona w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej, strefy „K” ochrony konserwatorskiej oraz strefy „OW” ochrony konserwatorskiej; na działce zaznaczono przebieg granicy strefy ochronnej od cmentarza, przebieg magistrali wodociągowej oraz przebieg sieci energetycznej wraz ze strefą ochronną od linii energetycznej.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 70.430,00 zł.
Wadium do przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 7.043,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 70.000,00 zł.
Wadium do przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 7.000,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do III przetargu wynosi: 70.000,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 7.000,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 20 kwietnia 2018 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.

Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

 

Zgorzelec, dnia 21 marca 2018 r.

 

Sprawę prowadzi:
Podinspektor: Michał Furmański
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.
tel. 75 77 214 31, pok. nr 5
e- mail: nieruchomosci@gmina.zgorzelec.pl
print

Zobacz także: