Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

22.06.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, składa się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  513/4 o pow. 3288 m2położonej w obrębie wsi Łagów dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015296/0. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest rodzajem użytków i klas: RIV b – 0,3195ha; Bz – 0,0093ha. Dojazd do działki nr 513/4, obręb Łagów został zapewniony poprzez ustaloną służebność drogowa polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu oraz przesyłu mediów poprzez ustanowioną służebność drogową i gruntową w działce nr 506/6, obręb Łagów, KW JG1Z/00040390/3. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów oznaczona symbolami:

  • U6 – tereny zabudowy usługowej.
  • Nieruchomość leży w granicach strefy „K” wsi historycznej; w granicach strefy „OW” ochronnej konserwatorskiej.
  • Na rysunku planu zaznaczono ponadto nieprzekraczalną linię zabudowy. Nieruchomość znajduje się w granicach strefy ochronnej od cmentarza.

 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

1.Cena wywoławcza do I  przetargu wynosiła: 270.100,00 zł.
Wadium do I przetargu wynosiło 10 % ceny wywoławczej: 27.110,00 zł.
Przetarg był ogłoszony na dzień 15 maja 2017 roku na godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.
 
2.Cena wywoławcza do II  przetargu wynosiła: 200.000,00 zł.
Wadium do II przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 20.000,00 zł.
Przetarg był ogłoszony na dzień 3 sierpnia 2017 roku na godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.
 
3.Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 200.000,00 zł.
Wadium do III przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 20.000,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 30 października 2017 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.
 
Cena wywoławcza do IV przetargu wynosi: 200.000,00 zł.
Wadium do IV przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 20.000,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie urzędu lub w formie przelewu w wysokości j.w., należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 13 lutego 2018 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

 

Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy.

 

Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

 

Zgorzelec, dnia 15 stycznia 2018 r.

print

Zobacz także: