Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

22.06.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym  545/17 o pow. 0,0020 ha, obręb Żarska Wieś. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomości KW JG1Z/00021145/2. Nieruchomość położona jest w ciągu już istniejących garaży murowanych. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś nieruchomość przeznaczona jest pod 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W celu wybudowania garażu należy uzyskać pozwolenie na budowę oraz zgodę Wójta Gminy Zgorzelec na dysponowanie nieruchomością, działką nr 545/29, obręb Żarska Wieś na cele budowlane.

 

Cena wywoławcza do I  przetargu wyniosła: 1.790,00 zł.
Wadium do przetargu wynosiło 10 % ceny wywoławczej: 179,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 21 września  2017 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie został wyłoniony nabywca nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do II  przetargu wyniosła: 1.200,00 zł.
Wadium do przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 120,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie został wyłoniony nabywca nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do III  przetargu wynosi: 1.200,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 120,00 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie urzędu lub w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 13 lutego 2018 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

 

Zgorzelec, dnia 15 stycznia 2018 r.

print

Zobacz także: