Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

22.06.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 110/1 o pow. 0,9700ha położonej w obrębie wsi Gronów dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00000067/8. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jako: ŁV – 027ha, RIVa – 0,30ha, RIVb – 0,13ha, RV – 0,23ha, N – 0,03ha, W-0,01ha. Grunt posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej numer P2394D (nawierzchnia asfaltowa), bez ustalonego zjazdu. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki w kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość nie jest objęta opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec oznaczona jest następującymi symbolami: M – strefa mieszkaniowo-usługowa, L -strefa leśna, E –strefa ekologiczna. Na rysunku studium zaznaczono, że nieruchomość leży w strefie historycznej wsi.

Obciążenia: Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 33.700,00 zł.
Wadium do przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 3.370,00 zł.
Przetarg został przeprowadzony w dniu 24 października 2017 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono potencjalnego nabywcy.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 30.000,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 3.000,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego.

Działka nr 110/1 o pow. 0,97 ha, obręb Gronów stanowi grunt rolny. Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia   11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ww. ustawy.

Warunki udziału w przetargu:

 • Wniesienie wadium do dnia 13 lutego 2018 roku na rachunek bankowy Gminy Zgorzelec (liczy się data zaksięgowania środków na koncie):
  BGŻ SA nr 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220.
  W tytule wpłaty należy zaznaczyć „Wadium – przetarg dz. nr 110/1, obręb Gronów”
 • Złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami, najpóźniej do dnia 13 lutego 2018 roku do godz. 15:30 (pokój nr 5):
  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej Gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta danej Gminy w którym prowadzone jest to gospodarstwo;
  2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);
  3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (wzór nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
  5. potwierdzenie wniesienia wadium;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
  7. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 5 (parter) do dnia 15 lutego 2018 r.

Wzory oświadczeń podane są przy ogłoszeniu o przetargu na stronie internetowej www.bip.gmina.zgorzelec.pl zakładka Zamówienia Publiczne katalog Nieruchomości

 

Pozostałe warunki przetargu:

 • Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
 • W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego komisji przetargowej w oryginale w dniu przetargu.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 • Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem na podane konto (do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym).
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.
 • Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem.
 • Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej na rachunek Gminy Zgorzelec nr 40 2030 0045 1110 0000 0189 7190
 • Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
 • Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec pok. nr 5 lub pod nr tel. (075) 77214-31.
 • Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.

 

 

Zgorzelec, 15 stycznia 2018 r.

print

Zobacz także: