Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

22.06.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, działki nr  49/7 o pow. 9.300 m2 położonej w obrębie wsi Koźmin dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015285/0. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest rodzajem użytków i klas: RV  o pow. 0,93ha – grunty orne. Grunt nie użytkowany rolniczo, brak ustalonych zjazdów z dróg wojewódzkich nr 352 i  355. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki w kształcie zbliżonym do trójkąta. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Koźmin oznaczona symbolami:

  • 2-U – tereny zabudowy usługowej;
  • 2-PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;
  • na rysunku planu zaznaczono ponadto nieprzekraczalne linie zabudowy, których odległości od 1KDG i 2KDG ( tereny dróg publicznych klasy głównej) wynoszą nie mniej niż 20 m od linii rozgraniczających nieruchomości. Poprzez nieprzekraczalną linie zabudowy rozumie się linie określającą fragment terenu, na którym dopuszcza się sytuowanie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń i obiektów małej architektury, obiektów portierni i innych obiektów z nimi związanych;
  • nieruchomość znajduje się w granicach strefy ochronnej urządzeń parku wiatrowego. Poprzez granice strefy ochrony urządzeń parku wiatrowego rozumie się granice strefy związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania na środowisko urządzeń parku wiatrowego.

 

Cena wywoławcza do I  przetargu wyniosła: 200.390,00 zł.

Wadium do przetargu wynosiło 10 % ceny wywoławczej: 20.039,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 12 września  2017 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, w wyniku braku wpłaty wadium, nie został wyłoniony nabywca nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do II  przetargu wyniosła: 120.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosiło 10 % ceny wywoławczej: 12.000,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 20 listopada  2017 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, w wyniku braku wpłaty wadium, nie został wyłoniony nabywca nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do III  przetargu wynosi: 120.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 12.000,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 16 lutego  2018 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie urzędu lub w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 13 lutego 2018 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

 

Zgorzelec, dnia 15 stycznia 2018 r.

print

Zobacz także: