Przetarg nieograniczony – Jędrzychowice

22.08.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 139 o pow. 0,5350ha, obręb Jędrzychowice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomości KW JG1Z/00015292/2. Nieruchomość bezumownie użytkowana rolniczo, o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 132, obręb Jędrzychowice. W celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej numer 109135D zlokalizowanej na działce nr 69, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność w działkach nr 133/1, 132, 146, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 139, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec. Nieruchomość objęta sprzedażą jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek RV – gruntu orne.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice nieruchomość przeznaczona jest pod:

 • U – tereny usług,
 • KDD5 – tereny dróg dojazdowych,
 • na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linię zabudowy.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 105.730,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 10.000,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 26 września 2019 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 Warunki udziału w przetargu:

 • Wniesienie wadium do dnia 23 września 2019 na rachunek bankowy Gminy Zgorzelec (liczy się data zaksięgowania środków na koncie): BGŻ SA nr 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220.

W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium – przetarg dz. nr 139, obręb Jędrzychowice”.

 • Przedłożenie w dniu przetargu Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium;
 • Przedłożenie w dniu przetargu Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego dane osobowe;
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 1);
 • Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Pozostałe warunki przetargu:

 • W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego komisji przetargowej w oryginale w dniu przetargu.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 • Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem na podane konto (do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym).
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.
 • Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem.
 • Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej na rachunek Gminy Zgorzelec nr 40 2030 0045 1110 0000 0189 7190
 • Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
 • Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec pok. nr 5 lub pod nr tel. (075) 77-214-31.
 • Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.
print

Zobacz także: