Przetarg nieograniczony – Koźlice

25.07.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza I ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Zgorzelec

1. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/2 o pow. 0,1402ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,1402ha
Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 320/2, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN53 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDZ1 – tereny dróg. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 54.542,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.400,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

2. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/14 o pow. 0,1300ha oraz udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512 ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek RIVa – grunty orne o pow. 0,1300ha.
Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 320/14, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN53 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW25 – tereny dróg wewnętrznych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 50.062,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.000,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

3. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/15 o pow. 0,1300ha oraz udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512 ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek RIVa – grunty orne o pow. 0,1200ha
Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 320/15, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN53 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDW25 – tereny dróg wewnętrznych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 50.062,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.000,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

4. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/13 o pow. 0,1350ha oraz udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512 ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek RIVa – grunty orne o pow. 0,1200ha
Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 320/13, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN53 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; KDW25 – tereny dróg wewnętrznych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 51.692,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 5.100,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220 do dnia 22 sierpnia 2019 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:
a.Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
b.Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.
Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźlice na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec ( pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub (075) 77-214-32.

print

Zobacz także: