Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – Tylice

08.07.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgorzelec

1.Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami  253/102, 253/103 o pow. 0,0040ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00022980/4. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest rodzajem użytków i klas: „Bp”  zurbanizowane tereny niezabudowane. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej publicznej 109186D. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. Nieruchomość nie jest objęta opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani na teren nieruchomości objętej sprzedażą nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość objęta sprzedażą jest przeznaczona pod budowę garaży szeregowych. Dla nieruchomości objętej sprzedażą opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obręb Tylice, gmina Zgorzelec, którego drugie wyłożenie trwa od 22 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r. Zgodnie z projektem planu w/w działki przeznaczone są pod 1.KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 3.090,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 400,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

2.Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami  253/107, 253/108, 253/112 o pow. 0,0060ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00022980/4. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest rodzajem użytków i klas: „Bp”  zurbanizowane tereny niezabudowane. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej publicznej 109186D. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. Nieruchomość nie jest objęta opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani na teren nieruchomości objętej sprzedażą nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość objęta sprzedażą jest przeznaczona pod budowę garaży szeregowych. Dla nieruchomości objętej sprzedażą opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obręb Tylice, gmina Zgorzelec, którego drugie wyłożenie trwa od 22 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r. Zgodnie z projektem planu w/w działki przeznaczone są pod 1.KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 4.190,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 420,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 7 sierpnia 2020 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz, że nie będę występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię. Oświadczam, że znany mi jest stan zagospodarowania nieruchomości, przez co należy rozumieć, ukształtowanie tereny, znajdujące się na terenie nieruchomości niezinwentaryzowane urządzenia wodne i urządzenia infrastruktury technicznej.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 56

z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Tylice, na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

print

Zobacz także: