Przetarg nieograniczony – Ręczyn

22.08.2019r.
Drukuj

 

Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza V ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Zgorzelec

 Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 462/10 o pow. 0,2100ha, obręb Ręczyn, gmina Zgorzelec. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi wojewódzkiej nr 352. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015286/7. Nieruchomość o kształcie nieregularnym. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  N – nieużytek. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod: 5.E- tereny strefy ekologicznej na gruntach rolnych; 3.R – tereny rolne. Na rysunku planu wskazano, że nieruchomość znajduje się w strefie „E” ochrony eksploatacji, strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Granice strefy ochrony związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowania znaczącego oddziaływania na środowisko.

Ceny nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie zwolniona z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 8.190,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 810,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 12 października 2018 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła 8.190,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło 810,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 6.800,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 680,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do IV przetargu wyniosła: 6.800,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 680,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1115, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do V przetargu wynosi: 6.800,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 680,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 26 września 2019 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,                 ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunki udziału w przetargu:

 • Wniesienie wadium do dnia 23 września 2019 na rachunek bankowy Gminy Zgorzelec (liczy się data zaksięgowania środków na koncie): BGŻ SA nr 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220.

W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium – przetarg dz. nr 462/10, obręb Ręczyn”.

 • Przedłożenie w dniu przetargu Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium;
 • Przedłożenie w dniu przetargu Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego dane osobowe;
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 1);
 • Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Pozostałe warunki przetargu:

 • W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego komisji przetargowej w oryginale w dniu przetargu.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 • Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem na podane konto (do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym).
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.
 • Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem.
 • Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej na rachunek Gminy Zgorzelec nr 40 2030 0045 1110 0000 0189 7190
 • Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
 • Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec pok. nr 5 lub pod nr tel. (075) 77-214-31.
 • Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.
print

Zobacz także: