Przetarg ograniczony – Radomierzyce

17.10.2019r.
Drukuj

 Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, działki nr 271, 272 i 411/2 o pow. 0,9666 ha położonej w obrębie wsi Radomierzyce dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015295/3. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jako użytek N o pow. 0,9409ha oraz dr o pow. 0,0257 ha. Grunt nieużytkowany rolniczo, stanowi nieużytek. Grunt posiada dostęp do drogi powiatowej publicznej numer  2384D poprzez planowaną do ustanowienia służebność drogową na drodze wewnętrznej, działce nr 412, obręb Radomierzyce, gmina Zgorzelec. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki w kształcie zbliżonym do kwadratu.

Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego wejdzie nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie 5 lat od dnia zakupu, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Nieruchomość na podstawie Uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 168/16 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania parku wiatrowego Koźmin jest przeznaczona pod:

– 13R – tereny rolnicze;

– OW – granica strefy ochrony konserwatorskiej;

– Granica obszaru Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”;

– 18 Zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wynosi: 20.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 2.000,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 940, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 6.

Warunki udziału w przetargu:

 • Wniesienie wadium do dnia 18 listopada 2019 na rachunek bankowy Gminy Zgorzelec (liczy się data zaksięgowania środków na koncie): BGŻ SA nr 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220.

W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium – przetarg dz. nr 271, 272 i 411/2, obręb Radomierzyce”.

 • Przedłożenie w dniu przetargu Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium;
 • Przedłożenie w dniu przetargu Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego dane osobowe;
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
 • Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Organizator przetargu zastrzega:

 • W przypadku, jeżeli nabywcą w/w nieruchomości zostanie osoba fizyczna, która nie spełnia wymogów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1362 ze zm.) zbycie nieruchomości na rzecz Nabywcy nastąpi pod warunkiem, że skorzystania z prawa pierwokupu Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Skarbu Państwa.
 • W przypadku, jeżeli o nabycie w/w nieruchomości będzie się ubiegać rolnik indywidualny, który spełnia wymogi ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1362 ze zm.) należy w terminie do dnia 18 listopada 2019 r., do godziny 15.00 złożyć w siedzibie tut. urzędu, pok. nr 5, następujące dokumenty:

 

 1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej Gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta danej Gminy w którym prowadzone jest to gospodarstwo;
 2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2);
 3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (wzór nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1362 ze zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
 5. potwierdzenie wniesienia wadium.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.

Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Radomierzyce na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  ( pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

print

Zobacz także: