Ustny przetarg – Koźlice cz. 2

25.02.2020r.
Drukuj

 Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Gminy Zgorzelec

  1. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/29 o pow. 0,1281ha oraz udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512 ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,0584 ha i RIVa – grunty orne o pow. 0,0657ha.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 320/29, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN56 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDPp13 – tereny ciągów pieszych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Nabywca nieruchomości, wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej oraz innych sieci mieszczących się pod pojęciem „media” na działce nr 320/30, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, a po ich wybudowaniu na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych. Właściciele sieci będą uprawnieni do eksploatacji sieci, w tym przyłączenia innych odbiorców i korzystania z w/w nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii, a w tym celu z prawem wejścia i wjazdu w zakresie niezbędnym na teren przedmiotowej działki nr 320/30, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, odpowiednim sprzętem w dowolnym czasie.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 49.862,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 4.900,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 23 stycznia 2020 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 44.800,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 4.480,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

  1. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/20 o pow. 0,1397ha oraz udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512 ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,0318 ha i RIVa – grunty orne o pow. 0,1079ha

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 320/20, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN53 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDW25 – tereny dróg wewnętrznych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Nabywca nieruchomości, wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej oraz innych sieci mieszczących się pod pojęciem „media” na działce nr 320/30, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, a po ich wybudowaniu na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych. Właściciele sieci będą uprawnieni do eksploatacji sieci, w tym przyłączenia innych odbiorców i korzystania z w/w nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii, a w tym celu z prawem wejścia i wjazdu w zakresie niezbędnym na teren przedmiotowej działki nr 320/30, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, odpowiednim sprzętem w dowolnym czasie.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 53.862,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 5.300,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 23 stycznia 2020 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 48.900,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 4.890,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

  1. Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/26 o pow. 0,1198ha oraz udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512 ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek RIVa – grunty orne o pow. 0,1198ha

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koźlice nieruchomość, dz. nr 320/26, obręb Koźlice przeznaczona jest pod MN56 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDPp13 – tereny ciągów pieszych. Na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linie zabudowy.

Nabywca nieruchomości, wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej oraz innych sieci mieszczących się pod pojęciem „media” na działce nr 320/30, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, a po ich wybudowaniu na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych. Właściciele sieci będą uprawnieni do eksploatacji sieci, w tym przyłączenia innych odbiorców i korzystania z w/w nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii, a w tym celu z prawem wejścia i wjazdu w zakresie niezbędnym na teren przedmiotowej działki nr 320/30, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, odpowiednim sprzętem w dowolnym czasie.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 46.292,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 4.600,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 41.900,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 4.200,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 28 października 2019 roku o godz. 1030, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 41.900,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 4.200,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 23 stycznia 2020 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do IV przetargu wynosi: 41.900,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 4.190,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

a.Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

b.Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020r. poz. 65). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźlice na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  ( pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

print

Zobacz także: