V ustne przetargi nieograniczone – Żarska Wieś cz. 2

25.02.2020r.
Drukuj

 Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza V ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgorzelec

  1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 277/11 o pow. 0,1172ha oraz udział 25/100 części do działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015279/5. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: RIVa o pow. 0,1172 ha – grunty orne.

Nieruchomość objęta sprzedażą ma zapewniony dostęp do drogi publicznej powiatowej 2394D poprzez istniejącą drogę gminną wewnętrzną, działkę nr 399 obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, w której zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 277/11 o pow. 0,1172ha oraz poprzez udział 25/100 części do nieruchomości, działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś.

Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 42/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolami:

– 7 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

– na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linię zabudowy.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniem podatkiem 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 29.625,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.900,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do IV przetargu wyniosła: 26.200,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.600,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 1045, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do V przetargu wynosi: 25.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 2.500,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

  1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 277/10 o pow. 0,1074ha oraz udział 25/100 części do działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015279/5. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: RIVa– grunty orne o pow. 0,0720ha oraz ŁIV  o pow. 0,0354 ha – łąki trwałe.

Nieruchomość objęta sprzedażą ma zapewniony dostęp do drogi publicznej powiatowej 2394D poprzez istniejącą drogę gminną wewnętrzną, działkę nr 399 obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, w której zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 277/10 o pow. 0,1074ha oraz poprzez udział 25/100 części do nieruchomości, działki nr 277/12 o pow. 0,0400ha, obręb Żarska Wieś.

Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Zgorzelec Nr 42/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolami:

– 7 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

– na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linię zabudowy.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega opodatkowaniem podatkiem 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 27.425,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło:  2.800,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 24.000,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło:  2.400,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2019 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 24.000,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.400,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 25 października 2019 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do IV przetargu wyniosła: 24.000,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 2.400,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 1100, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do V przetargu wynosi: 23.000,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi: 2.300,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 1015, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Żarska Wieś, na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

    

print

Zobacz także: