VI ustny przetarg nieograniczony – Ręczyn

12.12.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Zgorzelec

Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 462/10 o pow. 0,2100ha, obręb Ręczyn, gmina Zgorzelec dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015286/7. Nieruchomość posiada dostępu do drogi wojewódzkiej nr 352 poprzez drogę gminną wewnętrzną, działkę nr 575 o pow. 0,18 ha, obręb Ręczyn, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015286/7. Nieruchomość o kształcie nieregularnym. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek:  N – nieużytek. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod: 5.E- tereny strefy ekologicznej na gruntach rolnych; 3.R – tereny rolne. Na rysunku planu wskazano, że nieruchomość znajduje się w strefie „E” ochrony eksploatacji, strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Granice strefy ochrony związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowania znaczącego oddziaływania na środowisko.

Ceny nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie zwolniona z podatku VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 8.190,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 810,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 12 października 2018 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła 8.190,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło 810,00 zł.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do III przetargu wyniosła: 6.800,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 680,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do IV przetargu wyniosła: 6.800,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 680,00 zł.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1115, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do V przetargu wyniosła 6.800,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 680,00 zł.

Przetarg  został przeprowadzony w dniu 26 września 2019 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza do VI przetargu wyniosła 6.000,00 zł.

Wadium do przetargu wyniosło: 600,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 915, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 13 stycznia 2020 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Ręczyn, na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.pl oraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.

Zgorzelec, dnia 12 grudzień 2019 r.

print

Zobacz także: